ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 12.10.2011 Датум истека рока за пријављивање: 20.10.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА, на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, чл. 18, 19, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачких радних места у Министарству економије и регионалног развоја.

I. Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство економије и регионалног развоја , Београд, Булевар краља Александра број 15.

II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за послове привлачења концесија, звање млађи саветник, Одељење за споразуме о узајамном подстицању и заштити улагања, концесије и спољну трговину контролисаном робом, Сектор за управљање индустријским развојем – 1 извршилац.

Опис послова радног места: пружа стручно-техничку помоћ у пословима привлачења концесионих улагања и улагања кроз друге облике сарадње јавног и приватног сектора; учествује у изради предлога за доделу концесија и концесионог акта у сарадњи са институцијама надлежним за реализацију концесионих пројеката; пружа стручно-техничку помоћ у дефинисању услова и тендерске документације за концесионе аранжмане; учествује у представљању могућности за улагања у Републику Србију путем концесија и других облика сарадње јавног и приватног сектора; прати стање у примени споразума и учествује у изради подстицајних мера за кооперацију и друге облике пословне сарадње индустријских субјеката; анализира међународна искуства у концесионим подухватима и учествује у припреми материјала и анализа из области индустрије у вези са процесима европских интеграција и приступања СТО; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске, правне или математичке науке или научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање делокруга Сектора за управљање индустријским развојем, познавање Закона о концесијама и прописа у области привлачења страних инвестиција – писмено путем теста и усмено; познавање прописа који регулишу област државне управе – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

2. Радно место за подршку пословима стандардизације и акредитације, звање млађи саветник, Група за стандардизацију и акредитацију, Одељење за стратегију и политику развоја стандардизације, акредитације и метрологије, Сектор за инфраструктуру квалитета – 1 извршилац.

Опис послова радног места: учествује у праћењу и спровођењу закона и подзаконских аката у области стандардизације и акредитације, као и припреми анализе економских ефеката примене тих прописа; учествује у изради анализa и економских ефеката за потребе израде нацрта закона и предлога других прописа, изради информација и анализа у области стандардизације и акредитације; сарађује са органима и организацијама који дају прилоге за израду Годишњег плана стандарда и сродних докумената и учествује у поступку усаглашавања годишњих планова за доношење стандарда и сродних докумената; учествује у спровођењу процедуре за прибављање сагласности оснивача на акте ИСС и АТС у складу са прописима о стандардизацији и акредитацији; сарађује са ИСС, АТС и другим органима и организацијама у поступку обезбеђења сагласности; учествује у припреми анализе економских показатеља финансијских планова и извештаја ИСС и АТС; учествује у спровођењу активности ради утврђивања удела средстава која се обезбеђују из буџета који се односи на ИСС и АТС; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односне стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање делокруга Сектора за инфраструктуру квалитета и области стандардизације и акредитације, познавање прописа који се односе на стандардизацију, акредитацију и улогу стандарда и акредитације у изради и примени техничких прописа и оцењивању усаглашености производа са прописаним захтевима – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о знању енглеског језика; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

3. Радно место за мере и драгоцене метале, звање млађи саветник, Група за метрологију, Одељење за стратегију и политику развоја стандардизације, акредитације и метрологије, Сектор за инфраструктуру квалитета – 1 извршилац.

Опис послова радног места: учествује у праћењу и спровођењу закона и подзаконских аката у области мера и драгоцених метала, као и припреми анализе економских ефеката примене тих прописа; учествује у изради анализе економских ефеката за потребе израде нацрта закона и предлога других прописа, изради информација и анализа у области мера и драгоцених метала; учествује у спровођењу процедуре за прибављање сагласности Владе на ценовнике који доносе овлашћена тела за оверавање мерила; прати усклађеност прописа у области мера и драгоцених метала са прописима ЕУ и другим међународним прописима; сарађује са другим органима и организацијама и институцијама и учествује у поступку дефинисања приоритета у области мера и драгоцених метала; учествује у спровођењу управних поступака који се спроводе у складу са прописима из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односне стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање делокруга Сектора за инфраструктуру квалитета и области мера и драгоцених метала, познавање прописа који се односе на метрологију и контролу предмета од драгоцених метала и улогу овлашћених и именованих тела у поступку оцењивања усаглашености мерила и оверавања мерила – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о знању енглеског језика; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

4. Радно место за регионалне организације и иницијативе, звање млађи саветник, Група за мултилатералну економску сарадњу, регионалне организације и иницијативе, Сектор за мултилатералну и регионалну економску и трговинску сарадњу – 1 извршилац.

Опис послова радног места: врши стручно-техничку помоћ у праћењу рада и активности ЦЕИ и других регионалних организација и иницијатива из система УН (УНКТАД) и других; учествује у праћењу и реализацији обавеза преузетих споразумима између Републике Србије и регионалних организација и иницијатива; прикупља информације неопходне за праћење реализације споразума; учествује у припреми докумената из области сарадње са регионалним организацијама и иницијативама; учествује у пословима сарадње са међународним економским организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне, политичке или економске науке или из стручне области менаџмента и бизниса на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) осносно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање начина рада и активности Републике Србије у регионалним организацијама и иницијативама из система УН и другим регионалним организацијама и иницијативама – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

5. Радно место за нормативне, правне и послове хармонизације са прописима ЕУ, звање млађи саветник, Одсек за политику регионалног развоја, Одељење за политику регионалног развоја и ИПА пројекте, Сектор за регионални развој и унапређење предузетништва – 1 извршилац.

Опис послова радног места: учествује у изради нацрта закона и предлога других прописа из области регионалног развоја; учествује у поступку хармонизације прописа са прописима ЕУ и поступку израде извештаја о напретку Србије у процесу придруживања ЕУ; учествује у припреми мишљења на нацрте закона и других прописа чији су предлагачи други органи државне управе; учествује у поступку решавања по жалбама на решења о акредитацији регионалних развојних агенција; прати стање и анализира рад акредитованих регионалних развојних агенција и сарађује са Националном агенцијом за регионални развој; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о регионалном развоју и подзаконских аката из ове области – усмено; познавање прописа који регулишу област државне управе (Закон о државној управи, Закон о министарствима, Пословник Владе) – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о знању енглеског језика; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

6. Радно место за спровођење пројеката, звање саветник, Група за спровођење пројеката, Одсек за планирање и имплементацију ИПА пројеката, Сектор за запошљавање – 1 извршилац.

Опис послова радног места: учествује у изради/ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; припрема релевантну тендерске документације, у складу с процедурама и учествује у раду одбора за евалуацију понуда на тендеру; прати спровођење мера и активности за правилно спровођење уговорених обавеза од стране уговарача, укључујући административну контролу, контролу на лицу места и доприноси потврђивању пројектних резутата и исправности рачуна за плаћање везаних за спровођење пројеката; врши извештавање о припреми тендерске документације и спровођењу пројеката, у одговарајућем формату, и учешће у раду релевантних одбора; спроводи препорука екстерних оцењивача и ревизора; прати спровођење правила и принципа неопходних за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ, у складу са процедурама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и ЕУ о правилима за сарадњу о финансијској помоћи ЕЗ РС у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА), познавање компоненте која се односи на развој људских ресурса и основно познавање ПРАГ процедуре – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – писмено, путем теста и усмено; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

7. Радно место за праћење оперативног програма, звање млађи саветник, Група за ИПА оперативни програм за развој људских ресурса, Сектор за запошљавање – 1 извршилац.

Опис послова радног места: пружа административну подршку у организацији састанака одбора за шефа оперативне структуре (помоћника министра) за селекцију операција и секторских одбора за праћење и сачињава записнике; учествује у спровођењу Акционог плана за комуникацију; на нивоу оперативне структуре води евиденцију о активностима: контроле неправилности у раду, контроле ризика, евидентирања изузетака од устаљених процедура, слабости интерне контроле, спровођења препорука ревизије; води евиденцију о захтевима за ЕУ средствима и средствима за национално суфинансирање, као и о пројекцијама плаћања; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и ЕУ о правилима за сарадњу о финансијској помоћи ЕЗ РС у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА), познавање компоненте која се односи на развој људских ресурса – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – писмено, путем теста и усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

8. Радно место за праћење стандарда у туризму, звање саветник, Одељење за правне послове и категоризацију, Сектор за туризам – 1 извршилац.

Опис послова радног места: припрема документацију за спровођење првостепеног управног поступка и учествује у поступку; припрема податке о туристичким агенцијама (организаторима и посредницима) који се уписују у Регистар туризма, учествује у анализи добијених података и припрема извештаје; прати и анализира међународне стандарде, прописе, споразуме и друга акта из области туризма и припрема анализе и информације; припрема студијско-аналитичке материјале у вези са усклађивањем са правилима ЕУ у области туризма; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне, економске или политичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) осносно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање страног језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о туризму – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање страног језика – увидом у сертификат или други доказ о знању страног језика; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

9. Радно место шеф Одсека, звање самостални саветник, Одсек за уговарање пројеката, Одељење за реализацију пројеката, Сектор за Национални инвестициони план – 1 извршилац.

Опис послова радног места: руководи радом Одсека, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; предлаже процес стандардизације управљања пројектима чија реализација је из надлежности других органа и даје мишљења на све фазе поступака јавних набавки у вези реализације пројеката НИП-а; сарађује са другим министарствима у вези са достављеном документацијом; разматра техничку и финансијску документацију у вези са реализацијом пројеката НИП-а; предлаже чланове комисије за спровођење јавних набавки ради реализције пројеката НИП-а и координира рад на обради тендерске документације; врши анализу степена реализације појединачних пројеката и ефеката пројеката и предлаже мере; пружа стручну помоћ у спровођењу поступака јавних набавки; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за НИП и поступку по коме се НИП спроводи; познавање Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Ул. Влајковићева 10.

10. Радно место за студијско-аналитичке послове, звање млађи саветник, Одсек за план и анализу, Сектор за Национални инвестициони план – 1 извршилац.

Опис послова радног места: прикупља и анализира податке о реализацији уговора у вези са спровођењем пројеката НИП-а; припрема и обрађује податке о пројектима за потребе израде извештаја о појединачним пројекатима у свим фазама реализације пројеката; прикупља и обрађује техничку и финансијску документацију у вези реализације пројеката НИП-а; учествује у ажурирању базе података за плаћање уговорених пројеката; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за НИП и поступку по коме се НИП спроводи; познавање Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Ул. Влајковићева 10.

11. Радно место за оперативне и евиденционе послове, звање референт, Одсек за стручне, информатичке и оперативне послове, Секретаријат – 1 извршилац.

Опис послова радног места: припрема документацију о задуживању и употреби средстава неопходних за рад Министарства и сарађује са Управом за заједничке послове републичких органа ради набавке средстава неопходних за рад Министарства; прати рад лица ангажованих на одржавању зграде и сарађује са правним и физичким лицима у вези са реализацијом закључених уговора; води евиденције о средствима којима се обезбеђује рад Министарства; води прописане евиденције и сарађује са лицима ангажованим на пословима безбедности здравља на раду; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: средња школа друштвеног или техничког смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области рада државне управе и канцеларијског пословања – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

12. Радно место за правне послове, звање саветник, Група за усклађивање рада унутрашњих јединица у министарству и сарадњу са другим органима и организацијама, Секретаријат – 1извршилац.

Опис послова радног места: врши проверу документације у циљу утврђивања испуњености критеријума и припрема нацрте решења у поступку добијања претходних сагласности за уношења назива „Србија” у пословно име привредног друштва и припрема потребна акта; учествује у припреми одговора на посланичка питања; припрема обједињена мишљења и учествује у изради информација, анализа и предлога мера из делокруга Министарства; обавља послове који се односе на поступање по Закону о слободном приступу информацијама од јавног заначаја; сарађује са Агенцијом за борбу против корупције, Повереником за информације од јавног значаја и Заштитником грађана и другим независним институцијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област државне управе (Закон о Влади, Пословник Владе, Закон о министарствима, Закон о државној управи); познавање Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

13. Радно место интерни ревизор, звање саветник , Група интерне ревизије – 2 извршиоца.

Опис послова радног места: обавља послове интерне ревизије; учествује у ревизијама система за управљање и контролисање спровођења ЕУ фондова у складу са примењивим правилима и за коришћење средстава других међународних организација и институција; контролише спровођење датих препорука, даје оцену и мишљење за припремање извештаја о обављеним ревизијама; врши проверу примене закона, проверу поштовања правила интерне контроле и оцену система интерне контроле у погледу њихове адекватности и потпуности; учествује у изради Извештаја, са предлогом мера о резултатима спроведене ревизије; помаже руководиоцу интерне ревизије у планирању, организовању и надзирању спровођења интерне ревизије; учествује у изради нацрта стратешког и годишњег плана ревизије; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 3 године радног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен државни стручни испит, положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, знање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку познавање прописа који регулишу област буџетског пословања и интерне ревизије – писмено путем теста и усмено; општа знања из области државне управе – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – писмено путем теста и усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

Напомена: кандидати који немају положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору могу се примити на рад под условом да у року од 18 месеци од дана ступања на рад, положе наведени испит при Министарству финансија.

III. Место рада: Београд, Булевар краља Александра број 15, осим за радна места под редним бројем 9. и 10. где је место рада Београд, Ул. Влајковићева број 10.

IV. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство економије и регионалног развоја, 11000 Београд, Булевар краља Александра број 15, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V. Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Драгана Маркићевић, тел: 285-5158 и Наташа Велић, тел: 285-5264.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; за радно место под редним бројем 2, 3 и 5. сертификат или други доказ о знању енглеског језика; за радно место под редним бројем 8. сертификат или други доказ о знању страног језика; за радно место под редним бројем 13. доказ о најмање 3 године радног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа иста мора бити оверена у општини или суду.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у просторијама Министарства економије и регионалног развоја, Булевар краља Александра број 15, Београд, и то у периоду од 28. октобра до 11. новембра 2011. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које су навели у пријавама.

НАПОМЕНЕ:
За сва радна места познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару врши се провером познавања Microsoft Оffice пакета.
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага