ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 14.10.2011 Датум истека рока за пријављивање: 24.10.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ поништава део јавног конкурса објављеног у „Службеном гласнику РС”, број 77 од 14. октобра 2011. године.

Поништавају се следећа извршилачка радна места:

– број 7: радно место за припрему пројеката и информација о стању у вези са климатским променама и одрживим развојем,

– број 15: билансиста.

(Исправка објављена у Сл.Гласнику бр.83 од 09.11.2011)РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” бр.79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07 и 104/09) и члана 17. став1, чл. 18, 19, 20. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС” бр. 41/07 и 109/09) оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места:

I.Орган у коме се радна места попуњавају:
Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд, Кнеза Вишеслава број 66.

II. Радна места која се попуњавају:

1.Главни прогностичар за ваздухопловство и специјалне кориснике, Сектор за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Одељење за метеоролошко бдење и ваздухопловну метеорологију, Одсек за метеоролошко бдење и ваздухопловне метеоролошке услуге, звање:самостални саветник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена – студијски програм метеорологија (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, положен државни стручни испит, најмање 5 (пет) година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера примене метода у области ваздухопловно-метеоролошких прогноза, вршиће се усменим путем. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


2.Начелник центра, Сектор за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Центар за метеоролошке и хидролошке ране најаве и упозорења „Нови Сад“, звање:виши саветник – 1извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области физичке науке – студијски програм метеорологија или стручне области грађевинско инжењерство – студијски програм хидротехника и водно – еколошко инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, најмање 7 (седам) година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера познавања прописа из области ванредних ситуација и управљања ризиком природних катастрофа и метода прогнозирања и ране најаве метеоролошких и хидролошких елементарних непогода, вршиће се усменим путем. Познавање енглеског језика ће се доказивати сертификатом или одговарајућим доказом. Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


3.Аналитичар за агрометеоролошке анализе, Сектор за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Центар за метеоролошке и хидролошке ране најаве и упозорења „Нови Сад“, звање: самостални саветник – 1 извршилац.
Нови Сад
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области биотехничке науке – студијски програм пољопривреда или из научне области физичке науке – студијски програм метеорологија на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, положен државни стручни испит, најмање 5 (пет) година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање метода у области агро-метеоролошких анализа и прогноза провераваће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


4.Радно место за мониторинг и ране најаве елементарних непогода, Сектор за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Центар за метеоролошке и хидролошке ране најаве и упозорења „Нови Сад“, звање: млађи саветник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области физичке науке – студијски програм метеорологија или из научне области наука о заштити животне средине и заштити на раду на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године и 1 (једна) година радног искуства у струци, или најмање 5 (пет) година радног стажа у државним органима, положен државни струлни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање метода анализе, прогнозе и ране најаве метеоролошких елементарних непогода, провераваће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


5.Начелник одељења, Сектор за метеоролошки осматрачки систем, Одељење за мрежу метеоролошких станица, звање: виши саветник – 1извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена – студијски програм метеорологија (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, најмање 7 (седам) година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање међународних прописа, стандарда и метода у области метеоролошких мерења и осматрања, провераваће се усмено. Познавање енглеског језика ће се доказивати сертификатом или одговарајућим доказом. Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


6.Радно место за хидролошку опрему, Сектор за хидролошки осматрачки систем и анализе, Одељење за мрежу хидролошких станица, Одсек за мрежу хидролошких станица површинских вода, звање: млађи саветник – 1извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство на студијама другог степена – студијски програм хидротехника и водно – еколошко инжењерство (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године и 1 (једна) година радног искуства у струци или најмање 5 (пет) година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање стандарда и метода у области хидролошких мерења и осматрања, провераваће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


7.Радно место за припрему пројеката и информација о стању у вези са климатским променама и одрживим развојем, Сектор националног центра за климатске промене, Одељење за климатске прогнозе, информисање и обуку, Одсек за климатске анализе и прогнозе, Група за образовање, обуку и информисање јавности о промени климе, звање: млађи саветник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља природно – математичких наука или друштвено – хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године и 1 (једна) година радног искуства у струци или најмање 5 (пет) година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање међународних и регионалних програма и пројеката у области климатских промена и одрживог развоја, провераваће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


8.Радно место за обновљиве изворе енергије, Сектор националног центра за климатске промене, Одељење за оцену утицаја климатских промена и примењену климатологију, Одсек за примењену климатологију, звање: самостални саветник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља природно – математичких или техничко – технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, положен државни стручни испит, најмање 5 (пет) година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање метода оцене енергетског потенцијала Сунца, ветра и хидроенергетског потенцијала, провераваће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором


9.Аналитичар за продукте радарских осматрања, Сектор за развој и програме и пројекте Европске Уније, Одељење за радарску и сателитску метеорологију, звање: саветник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена – студијски програм метеорологија (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, положен државни стручни испит, најмање 3 (три) године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање метода анализе података радарских осматрања, провераваће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


10.Радно место за унапређење система одрживог коришћења природних ресурса и предела заштићених подручја, Сектор за развој и програме и пројекте Европске Уније, Одељење за међународне програме и пројекте, звање: саветник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне областиу оквиру образовно – научног поља природно – математичких наука или из научне области биотехничке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, положен државни стручни испит, најмање 3 (три) године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање методе оцене утицаја климатских промена на природне ресурсе и екосистеме и примене прописа у вези са заштићеним подручјима, провераваће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


11.Радно место за међуресорску сарадњу и праћење реализације међународних пројеката, Одељење за међународну сарадњу, односе са јавношћу и координацију секторских активности, Група за односе са јавношћу, звање: саветник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно – математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, познавање енглеског језика, положен државни стручни испит, најмање 3 (три) године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање међународних програма и пројеката из области метеорологије, хидрологије и климатских промена који се финансирају из фондова Европске Уније, провераваће се усмено. Познавање енглеског језика ће се доказивати сертификатом или одговарајућим доказом. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.12.Шеф одсека, Одељење за међународну сарадњу, односе са јавношћу и координацију секторских активности, Одсек за координацију секторских активности, звање: самостални саветник – 1извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области организационих наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, положен државни стручни испит, најмање 5 (пет) година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о буџетском систему, Закона о државној управи, и релевантних подзаконских аката који се односе на рад државне управе и државних службеника, провераваће се усмено. Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


13.Финансијски планер – аналитичар, Одељење за финансијско – материјалне послове и књиговодство, Одсек за финансијско – материјалне послове и планирање, звање: млађи саветник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године и 1 (једна) година радног искуства у струци или најмање 5 (пет) година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа у области финансијског планирања и извештавања, провераваће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


14.Аналитичар за праћење реализације међународних пројеката, Одељење за финансијско – материјалне послове и књиговодство, Одсек за финансијско – материјалне послове и планирање, звање: саветник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, најмање 3 (три) године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање међународних стандарда и регулативе Европске Уније у области планирања, управљања и извештавања о коришћеним средствима донација, провераваће се усмено. Познавање енглеског језика ће се доказивати сертификатом или одговарајућим доказом. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.


15.Билансиста, Одељење за финансијско – материјалне послове и књиговодство, Одсек за књиговодство, звање: млађи саветник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године и 1 (једна) година радног искуства у струци, или најмање 5 (пет) година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области буџетског рачуноводства, провераваће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

III. Место рада:
Београд, Кнеза Вишеслава број 66, а за радна места под редним бројевима: 2, 3 и 4 место рада је у Новом Саду, Тврђава – Петроварадин број 9.

IV. Адреса на коју се подноси пријава: Републички хидрометеоролошки завод Србије, 11 000 Београд , ул. Кнеза Вишеслава 66, са назнаком „за јавни конкурс“.

V. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: дипл.правник Милош Милошевић, контакт телефон: 011/ 254 40 45 и 011/30 50 831, и Весна Маћић, контакт телефон: 011/ 30 50 946

VI. Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VII. Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије".

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика(за радна места под редним бројем: 2, 5, 11 и 14). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.Сви докази подносе се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

IX. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидат који први пут заснивају радни однос у државном органу подлеже пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

X. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, обавиће се у просторијама Републичког хидрометеоролошког завода Србије, а за радна места под редним бројевима: 2, 5 и 12 и у просторијама Службе за управљање кадровима Владе, почев од 15.11.2011. године. Сви учесници конкурса биће обавештени о термину провере, телеграмом на адресу коју наведу у пријави, или телефоном.

НАПОМЕНЕ:
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији, овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага