ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 14.10.2011 Датум истека рока за пријављивање: 24.10.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА-АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ , на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“; број 41/07 и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића 27А

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за припрему техничке документације по поступку јавних набавки и реализације пројеката, звање сарадник у Одсеку за правне, економске и опште послове - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије)односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испи, познавање рада на рачунару.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа: Закона о јавним набавкама-провераваће се усмено; познавање рада на рачунару-провераваће се практични рад на рачунару и вештина комуникације-усмено, разговором.

III. Адреса на коју се подносе пријаве: Агенција за заштиту животне средине, 11160 Београд, Руже Јовановића бр. 27А, са назнаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС“.

IV. Лице које је задужено за давање обавештења: Ђуровић Славица, тел. 28 610 80 лок. 112.

Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8. дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Место рада: место рада је Београд, Руже Јовановића бр. 27А.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Конкурсна комисија је одлучила, да ће са кандидатима који конкуришу за радно место, чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, проверу стручне оспособљености, знања и вештина, отпочети дана 01.12.2011. године, од 10,00 часова, у просторијама Агенције за заштиту животне средине, у Београду, Руже Јовановића 27А, први спрат, соба бр. 19, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмима или на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

Напомена:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и на web страници Службе за управљање кадровим: www.suk.gov.rs На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу, могу се упознати и са описом послова за наведено радно место.

 

претрага