ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 14.10.2011 Датум истека рока за пријављивање: 24.10.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, члана 18, члана 19. ст. 1. и 2, члана 20. ст. 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

JАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство за инфраструктуру и енергетику, Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:
1. Шеф Одсека за одрживи развој и климатске промене у сектору енергетике, у звању виши саветник, Сектор за одрживу енергетику, обновљиве изворе енергије и стратешко планирање - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области енергетике –усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се писмено - стандардизованим тестовима, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

2. Радно место за подршку правним пословима у области електроенергетике у звању млађи саветник – приправник, Одсек за правне и економске послове у области електроенергетике, Сектор за електроенергетику, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности провераваће се писмено - стандардизованим тестовима, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

3. Радно место за праћење тржишта електричне енергије, у звању млађи саветник – приправник, Одсек за правне и економске послове у области електроенергетике, Сектор за електроенергетику –1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности провераваће се писмено - стандардизованим тестовима, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

4. Радно место за техничке прописе, праћење инвестиција и припрему пројеката, у звању саветник, Група за пренос, дистрибуцију и техничке прописе, Сектор за електроенергетику - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на студијама другог степена (дипломске-академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: проверавање познавања прописа из области електроенергетике усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика, провериће се увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

5. Радно место за праћење тржишта електричне енергије, у звању млађи саветник - приправник, Група за производњу, снабдевање и тржиште електричне енергије, Сектор за електроенергетику - 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика, провериће се увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности провераваће се писмено - стандардизованим тестовима, вештине комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

6. Радно место електроенергетског инспектора у седишту Министарства, у звању саветник, Одељење за електроенергетску инспекцију, Сектор за електроенергетику - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 година радног искуства у струци, положен стручни испит из одговарајуће области, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet), положен возачки испит „Б" категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавања прописа из области енергетике - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, положен стручни испит из одговарајуће области- увидом у Уверење о положеном стручом испиту, положен возачки испит „Б“ категорије, увидом у оверену фотокопију возачке дозволе, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

7. Радно место за подршку правним пословима у области нафте, деривата нафте и природног гаса, у звању млађи саветник, Одсек за правне и економске послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса, Одељење за правне, економске и техничко-технолошке послове у области нафте и природног гаса, Сектор за нафту и гас – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области енергетике - усмено, познавање енглеског језика провериће се увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

8. Радно место за техничко-технолошке послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса, у звању саветник, Група за техничко-технолошке послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса, Одељење за правне, економске и техничко-технолошке послове у области нафте и природног гаса, Сектор за нафту и гас – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство, технолошко инжењерство, рударско или геолошко инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области енергетике - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика провериће се увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

9. Радно место инспектора опреме под притиском у седишту Министарства, у звању саветник, Одељење за инспекцију опреме под притиском, Сектор за нафту и гас – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство (термоенергетски смер) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, положен стручни испит из одговарајуће области и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet), положен возачки испит „Б“ категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области енергетике и области опреме под притиском - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, положен стручни испит из одговарајуће области увидом у Уверење о положеном стручом испиту, положен возачки испит „Б“ категорије, увидом у оверену фотокопију возачке дозволе, вештинa комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

10. Радно место за послове израде енергетског биланса, у звању саветник, Одсек за стратешко планирање у области енергетике, Сектор за одрживу енергетику, обновљиве изворе енергије и стратешко планирање – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство (смер: термоенергетика, термотехника или процесна техника) или технолошко инжењерство (смер хемијско инжењерство) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области енергетике - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

11. Радно место за послове у области енергетске ефикасности, у звању саветник, Одсек за унапређење енергетске ефикасности, Сектор за одрживу енергетику, обновљиве изворе енергије и стратешко планирање – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство (смер: термоенергетика, термотехника или процесна техника) или технолошко инжењерство (смер хемијско инжењерство) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 годинe радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области енергетике - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

12. Радно место за послове у области обновљивих извора енергије, у звању саветник, Одсек за обновљиве изворе енергије, Сектор за одрживу енергетику, обновљиве изворе енергије и стратешко планирање - 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство (смер: термоенергетика, термотехника или процесна техника), технолошко инжењерство (смер хемијско инжењерство) или електротехничко и рачунарско инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области енергетике - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

13. Радно место за праћење одрживог развоја и климатских промена у сектору енергетике, у звању саветник, Одсек за одрживи развој и климатске промене у сектору енергетике, Сектор за одрживу енергетику, обновљиве изворе енергије и стратешко планирање – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичке науке или техничко-технолошке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области енергетике - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

14. Радно место за подршку пословима у области међународне сарадње, у звању млађи саветник, Група за међународну сарадњу, Одељење за европске интеграције и међународну сарадњу, Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, економске науке, политичке науке, или из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (Word, Excel).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области енергетике усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

15. Радно место за стручне послове безбедности и здравља на раду, израду планова интегритета и послова у вези народне одбране, у звању саветник, Одељење за правне и опште послове, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, политичке науке или науке безбедности на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области безбедности и здравља на раду и прописа за борбу против корупције - усмено, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

16. Радно место за вођење донаторских средстава, у звању млађи саветник - приправник, Одсек за буџет и аналитичко-планске послове, Одељење за материјално-финансијске послове, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика, познавања рада на рачунару (MS Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, познавање енглеског језика увидом у сертификат или неки други доказ о знању језика, вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности провераваће се писмено стандардизованим тестовима, вештине комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

17. Радно место за евиденционе послове, у звању референт, Одсек за финансијско – рачуноводствене послове, Одељење за материјално-финансијске послове, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање евиденција о пословању и реализацији финансијских трансакција са Управом за трезор, познавање рада на рачунару провераваће се практичном провером рада на рачунару, вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд, Краља Милана 36

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство за инфраструктуру и енергетику, Секретаријат Министарства – Одељење за правне и опште послове, Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

IV Лицa задуженa за давање обавештења о јавном конкурсу: Мила Љумовић Јовановић и Наташа Павићевић, тел: 011/334 54 43.

Заједничко за сва радна места

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава је 8 дана и тече почев од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; потврда оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, осим за приправнике (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању енглеског језика; ( за радна места под 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 и 16.); оригинал или фотокопија доказа о положеном стручном испиту из одговарајуће области (за радна места под 6 и 9 ); оверена фотокопија возачке дозволе за положен возачки испит „Б” категорије (за радна места под 6 и 9 ).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради, или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте морају бити оверене у општини или суду.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Министарства за инфраструктуру и енергетику, Краља Милана 36, дана 7. новембра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене:
За оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време, осим за радна места која се попуњавају пријемом приправника, на одређено време до једне године.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs на којој се може погледати опис послова за оглашена радна места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употрбљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага