ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 14.10.2011 Датум истека рока за пријављивање: 24.10.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст
("Службени гласник РС", бр. 41/07 и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ


I. Орган у коме се радна места попуњавају

Министарство финансија – Управа за јавни дуг, Београд, Поп Лукина 7-9.

II. Радна места које се попуњавају

1. Радно место за стручно-оперативне послове из области јавног дуга, у Групи за средства јавног дуга, звање млађи саветник - 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства у струци, или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, активно знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа из области јавног дуга, буџетског система, берзанског пословања и области хартија од вредности, давања гаранција и уговора о гаранцијама Републике Србије– усмено; знање енглеског језика- писмено (превод текста) и усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникација-усмено.


2. Радно место за стучно-аналитичке послове из области сервисирања дуга и управљање ризицима, у Групи за анализу дуга и управљање ризицима, звање саветник - 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, активно знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа из области јавног дуга и буџетског система, познавање кредитног портфолија јавног дуга, познавање процедуре задуживања код међународних финансијских институција – усмено; знање енглеског језика- писмено (превод текста) и усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникација-усмено.3. Радно место за финансијско, материјалне и опште послове, у Групи за правне, финансијске и опште послове, звање саветник - 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару, активно знање енглеског језика

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање законских прописа из области јавног дуга, буџетског система и буџетског рачуноводства, познавање класификационог оквира и Контног плана за буџетски систем, познавање области јавних прихода и јавних расхода, као и области материјално-финансијског пословања корисника буџетских средстава – усмено; знање енглеског језика- писмено (превод текста) и усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникација-усмено.


III Место рада: Беаоград, Поп Лукина 7-9

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за јавни дуг, Београд, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Светлана Пјешчић Радисављевић, тел:011/3202-259.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 28. новембра 2011. године, од 9 часова, у Београду, у просторијама Управе за јавни дуг - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага