ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 14.10.2011 Датум истека рока за пријављивање: 31.10.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, чл. 18. 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

– попуњавање извршилачких радних места.

I .Орган у коме се радно место попуњава:
Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице број 5, Београд.

II .Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за испитивање пријава патената и малих патената и израду решершних извештаја, звање саветник, Одељење за хемију и хемијску технологију, Сектор за патенте – 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области хемијскe, биолошкe, фармацеутскe, биотехничкe наукe, технолошког или металуршког инжењерства на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о патентима – писмено (тест) и усмено; вештина рада на рачунару – симулацијом (практични рад на рачунару); познавање енглеског језика – писмено (превод); вештине комуникације – усмено (разговор).

2. Радно место за подршку у испитивању пријава патената и малих патената и израду решершних извештаја, звање млађи саветник, Одељење за машинство, електротехнику и општу технику, Сектор за патенте – 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области електротехничког и рачунарског инжењерства телекомуникацијског смера или саобраћајног инжењерства телекомуникацијског смера на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно (стандардизовани тестови); познавање Закона о патентима – писмено (тест) и усмено; вештина рада на рачунару – симулацијом (практични рад на рачунару); познавање енглеског језика – писмено, (превод); вештине комуникације – усмено (разговор).

3. Радно место за рад на PCT пријавама и по захтевима за упис у регистар проширених европских патената, звање млађи саветник, Одељење за правна питања патената, Сектор за патенте – 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о патентима – писмено (тест) и усмено; вештина рада на рачунару – симулацијом (практични рад на рачунару); познавање енглеског језика – писмено (превод); вештине комуникације – усмено (разговор).

4. Радно место за материјално испитивање пријава жигова, звање саветник, Одељење за жигове, Сектор за знаке разликовања – 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског или француског језика, познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о жиговима – писмено (тест) и усмено; вештина рада на рачунару – симулацијом (практични рад на рачунару); познавање енглеског или француског језика – писмено (превод); вештине комуникације – усмено (разговор).

5. Радно место за рачуноводствене послове, звање сарадник, Група за финансијске послове, Сектор за регистре, правне и финансијске послове – 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање на студијама првог степена из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: контирање и билансирање рачуноводствених исправа, писмено (симулацијом) и познавање прописа о буџетском рачуноводству – усмено; вештина рада на рачунару – симулацијом (практични рад на рачунару); вештине комуникације – усмено (разговор).

6. Радно место за административне послове Центра, звање референт, Центар за едукацију и информисање – 1 извршилац.
Услови: Средња стручна спрема, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит; познавање једног светског језика, познавање рада на рачунару (MS Office).
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање делокруга рада Завода за интелектуалну својину – писмено – тестом и усмено; вештина рада на рачунару – симулацијом (практични рад на рачунару); познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други одговарајући доказ; вештине комуникације – усмено (разговор).

Заједничко за сва радна места

III .Место рада: Кнегиње Љубице 5, Београд.

IV .Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Завод за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице број 5, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V .Лице које је задужено за давање обавештења: Слободан Јевтић, тел: 011/2025861, 2025961

VI .Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII .Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VIII .Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци, оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика (за радно место број 6). Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX .Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да државни стучни испит положе до окончања пробног рада.

X .Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина ће се обавити у периоду од 7. до 11. новембра, са почетком у 10 часова, у згради Завода за интелектуалну својину – Кнегиње Љубице број 5, трећи спрат, просторија 322. Сви учесници конкурса биће обавештени о термину провере, телеграмом на адресе које су навели у пријави.

НАПОМЕНЕ:
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика”, и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

 

претрага