ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 25.10.2011 Датум истека рока за пријављивање: 02.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и чл. 17. став 1, 18, 19, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 – пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачких радних места у Канцеларији за европске интеграције

I. Орган у коме се попуњавају радна места:
Канцеларија за европске интеграције, Немањина 34,
Београд.

II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за планирање и припрему пројеката у области инфраструктуре и животне средине, Група за планирање и координацију међународне развојне помоћи у области инфраструктуре и животне средине, Одељење за планирање средстава Европске уније и развојне помоћи и координацију програма у области економске и социјалне кохезије, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, у звању саветника – један извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука, правних наука или политичких наука или из научно, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правила и инструмената финансијске помоћи Европске уније, посебно треће компоненте предприступног инструмента ЕУ , писањем писменог рада на задату тему и усмено; знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације – усменим путем и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

2. Радно место за планирање и координацију развојне помоћи у области пољопривреде, руралног развоја и рибарства, Одсек за програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи и координацију вишекорисничких програма ЕУ, програма заједнице, програма у областима изградње институција, пољопривреде и руралног развоја, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, у звању млађег саветника – један извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука, правних наука или политичких наука или из научно-стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правила и инструмената финансијске помоћи Европске уније - писањем писменог рада на задату тему и усмено; знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације – усменим путем и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

3. Радно место за планирање и координацију помоћи у области владавине права, Група за координацију помоћи у области изградње институција, Одсек за програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи и координацију вишекорисничких програма ЕУ, програма заједнице, програма у областима изградње институција, пољопривреде и руралног развоја, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, у звању саветника – један извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука, правних наука или политичких наука или из научно, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правила и инструмената финансијске помоћи Европске уније, посебно прве компоненте предприступног инструмента ЕУ , писањем писменог рада на задату тему и усмено; знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације – усменим путем и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

4. Радно место за планирање и координацију помоћи у области цивилног друштва, медија и културе, Група за координацију помоћи у области изградње институција, Одсек за програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи и координацију вишекорисничких програма ЕУ, програма заједнице, програма у областима изградње институција, пољопривреде и руралног развоја, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, у звању саветника – један извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука, правних наука или политичких наука или из научно, однсно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правила и инструмената финансијске помоћи Европске уније, посебно прве компоненте предприступног инструмента ЕУ - писањем писменог рада на задату тему и усмено; знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације – усменим путем и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

5. Радно место за одржавање и развој база података
, Група за праћење, евалуацију и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, у звању млађег саветника – један извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука, правних наука или политичких наука или из научно-стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко - технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: - познавање Microsoft .Net технологије и развоја база података – писмено – тестом; знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације – усменим путем и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

III. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци. Уз пријаву на конкурс прилажу се докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

IV. Заједничко за сва радна места

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Марија Ратковић, Одсек за правне, кадровске и опште послове, телефон: +381 11 3061 138.
Место рада: Београд, Немањина 34.
Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за европске интеграције, Немањина 11, Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: у изборном поступку провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове обавиће се 21, 22. и 23. новембра 2011. године у просторијама Канцеларије за европске интеграције, Београд, улица Немањина бр. 34, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом и телефоном на адресе и бројеве телефона које наведу у својим пријавама.

Напомене:
За ова радна места радни однос се заснива на неодређено време.
За кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу обавезан је пробни рад у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика”, и на интернет страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

 

претрага