ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 01.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 14.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија.

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20.

II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место – самостални координатор из области финансијског управљања и контроле у јавном сектору-интерни ревизор у Одсеку за хармонизацију финансијског управљања и контроле, звање самостални саветник – Сектор – Централна јединица за хармонизацију – 1 извршилац,

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке, на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област интерне контроле у јавном сектору, и то: Закона о буџетском систему – Глава VI. Интерна финансијка контрола у јавном сектору; Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС”, број: 82/07); Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, број:82/07) – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - посредно путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару –практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место – координатор из области финансијског управљања и контроле у јавном сектору-интерни ревизор у Одсеку за хармонизацију финансијског управљања и контроле, звање саветник – Сектор – Централна јединица за хармонизацију – 2 извршиоца,

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломско академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област интерне контроле у јавном сектору, и то: Закона о буџетском систему – Глава VI. Интерна финансијка контрола у јавном сектору; Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 82/07); Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 82/07) – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - посредно путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

3. Радно место – самостални координатор из области интерне ревизије у јавном сектору-интерни ревизор у Одсеку за хармонизацију интерне ревизије, звање самостални саветник – Сектор – Централна јединица за хармонизацију – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту:
стечено високо образовање из научне области економске или правне науке, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област интерне ревизије у јавном сектору, и то: Закона о буџетском систему – Глава VI. Интерна финансијка контрола у јавном сектору; Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 82/07); Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 82/07) – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - посредно путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

4. Радно место – координатор из области интерне ревизије у јавном сектору-интерни ревизор у Одсеку за хармонизацију интерне ревизије, звање саветник – Сектор – Централна јединица за хармонизацију – 1 извршилац,

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област интерне ревизије у јавном сектору, и то: Закона о буџетском систему – Глава VI. Интерна финансијка контрола у јавном сектору; Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 82/07); Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 82/07) – усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности – посредно путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

5. Радно место за стручно-аналитичке послове из области билатералне финансијске сарадње, звање саветник у Групи за билатералне финансијске односе – Сектор за међународне финансијске односе и европске интеграције – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци; знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Microsoft Office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу систем државне управе-усмено; знање о билатералним финансијским и кредитно финансијским односима-усмено; знање енглеског језика – усмено (разговор и превод текста); знање рада на рачунару (MS Office, Internet) – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

6. Радно место за административне и канцеларијске послове, звање референт – Сектор за систем јавних набавки и финансирање политичких странака и спровођење стратегије и планова интегритета – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Средња стручна спрема природног или друштвеног смера, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару (MS office, Internet).
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу систем државне управе (Закон о државној управи)-усмено; познавање прописа који регулишу област канцеларијског пословања-усмено; познавање рада на рачунару (MS Office,Internet)-практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика-усмено; вештина комуникације-усмено.

7. Радно место - начелник Одељења за контролу државне помоћи, звање виши саветник – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, знање једног светског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 51/09) – усмено; познавање Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, број 13/10)-усмено; познавање Уредбе о начину и поступку пријаве државне помоћи („Службени гласник РС”, број 13/10) – усмено; знање једног светског језика – увидом у доказ о знању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења–посредно путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша бр 20., са назнаком „За јавни конкурс”.

IV. Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Радојка Јакшић, тел: 011/3642-665.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава, је 12 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који конкуришу на радна места под редним бројем 1. и 3, дужни су да приложе оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или на рачуноводствено-финансијским пословима у трајању од најмање 5 година, а кандидати који конкуришу за радно место под редним бројем 4. дужни су да приложе оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци на пословима ревизије, финансијске контроле или на рачуноводствено-финансијским пословима у трајању од најмање 3 године.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Место рада: за сва радна места место рада је Београд, Кнеза Милоша број 20.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провра стручних оспособљеноси, знања и вештина, које се вреднују у изборном постуку, и то провера знања рада на рачунару-практичним радом на рачунару и провера вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења –посредно путем стандардизованих тестова (за радна места за која је наведена провера предвиђена), обавиће се почев од 25. новембра 2011. године, од 9 часова у Палати „Србија” (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
За кандидате, који успешно заврше проверу знања рада на рачунару и проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни од нос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.
* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага