ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 04.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 14.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1, члана 18., члана 19. став 1. и 2., члана 20. став 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (''Службени гласник РС '' бр. 41/07 и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина бр. 22-26.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за вођење фитосанитарне евиденције у области здравља биља, звање саветник, Одсек за здравље биља и биљни карантин у Управи за заштиту биља, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке (академски назив: дипл. инжењер пољопривреде-мастер, стручни назив: дипл. инжењер пољопривреде-специјалиста, стручни назив: струк. инжењер пољопривреде-специјалиста), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 3 годинe, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа, директива и међународних стандарда из области здравља биља; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енгласког језика - усмено; вештина комуникације-усмено.

Место рада: Београд, Омладинских бригада бр. 2.

2. Радно место за вођење регистра страних сорти, признатих домаћих сорти воћака и винове лозе, звање саветник, Одсек за признавање сорти у Управи за заштиту биља, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке -смер воћарство и виноградарство на студијама другог степена (академски назив: дипл. инжењер пољопривреде-мастер, стручни назив: дипл. инжењер пољопривреде-специјалиста, стручни назив: струк. инжењер пољопривреде-специјалиста) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области признавања новостворених сорти воћа и винове лозе и упису страних сорти воћа и винове лозе у регистар сорти пољопривредног биља; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; знање енгласког језика - усмено; вештина комуникације-усмено.

Место рада: Београд, Омладинских бригада бр. 2.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Oпшти услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и тече почев од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради, или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте морају бити оверене у општини или суду.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места на која конкуришу, провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, у периоду од 28.11.-02.12.2011.године. О тачном датуму и времену учесници конкурса биће обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Секретаријат министарства, Београд, Немањина 22-26, са назнаком '' За јавни конкурс''.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Љиљана Аларгић, тел: 362-19-58.

НАПОМЕНЕ:

За сва оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.
Овај оглас се објављује у ''Службеном гласнику Републике Србије'', дневном листу ''Данас'' и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs на којој се може погледати опис послова за оглашена радна места.

 

претрага