ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 11.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

-попуњавање извршилачког радног места у Управи за јавне набавке

I . Орган у коме се радно место попуњава

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ул. Немањина 22-26, Београд

II. Радно место које се попуњава:

Радно место књиговође, звање референт, у Групи за финансијско-материјалне послове, 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Средња стручна спрема друштвеног смера, најмање 2 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем-усмено; познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

III. Адреса на коју се подноси пријава

Управа за јавне набавке, 11000 Београд, Немањина број 22-26, са назнаком ''За jавни конкурс''.

VI. Лице које је задужено за давање обавештења

Сандра Вучетић, тел.бр. 2888-712, Управа за jавне набавке

Услов за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Место рада: за радно место, место рада је Београд, Устаничка број 130.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку започеће у Београду, у просторијама Управе за јавне набавке, Устаничка 130, почев од 9. децембра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма и телефона на адресе и бројеве које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:
За радно место радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.
* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага