ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 11.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” бр.79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07 и 104/09) и члана 17. став1, чл. 18, 19, 20. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС” бр. 41/07 и 109/09) оглашава јавни конкурс за пријем приправника:

I.Орган у коме се радна места попуњавају:
Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд, Кнеза Вишеслава број 66.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за припрему пројеката и информација о стању у вези са климатским променама и одрживим развојем, Сектор националног центра за климатске промене, Одељење за климатске прогнозе, информисање и обуку, Одсек за климатске анализе и прогнозе, Група за образовање, обуку и информисање јавности о промени климе, у звању: млађи саветник, прима се 1 извршилац у својству приправника.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља природно – математичких наука или друштвено – хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године и 1 (једна) година радног искуства у струци или најмање 5 (пет) година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Вештине које се проверавају у изборном поступку: Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором..

2. Билансиста, Одељење за финансијско – материјалне послове и књиговодство, Одсек за књиговодство, у звању: млађи саветник, прима се 1 извршилац у својству приправника.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године и 1 (једна) година радног искуства у струци, или најмање 5 (пет) година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Вештине које се проверавају у изборном поступку: Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

III. Место рада:
Београд, Кнеза Вишеслава број 66.

IV. Адреса на коју се подноси пријава:
Републички хидрометеоролошки завод Србије, 11 000 Београд , ул. Кнеза Вишеслава 66, са назнаком „за јавни конкурс“.

V. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: дипл.правник Милош Милошевић, контакт телефон: 011/ 254 40 45 и 011/30 50 831, и Весна Маћић, контакт телефон: 011/ 30 50 946

VI. Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VII. Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије".

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; Сви докази подносе се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

IX. Трајање радног односа: радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину уз обавезу полагања државног стручног испита. После окончања приправничког стажа и положеног државног или посебног стручног испита, приправник може да настави рад на неодређено време ако постоји одговарајуће радно место на које може да буде распоређен и ако се распоређивање уклапа у донесени кадровски план.

X. Провера вештина кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, обавиће се у просторијама Републичког хидрометеоролошког завода Србије и у просторијама Службе за управљање кадровима Владе, почев од 07.12.2011. године. Сви учесници конкурса биће обавештени о термину провере, телеграмом на адресу коју наведу у пријави, или телефоном.

НАПОМЕНЕ:
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији, овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага