ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 16.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 24.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Канцеларија Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1. и члана 18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09)

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I. Орган у којем се врши пријем:
Канцеларија Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године, Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

II. Радно место које се попуњава:
Радно место за рачуноводствене и књиговодствене послове, звање референт – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Средња стручна спрема, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему провераваће се усмено; знање енглеског језика провераваће се усмено; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; провера комуникацијских вештина- усмено.

III Услови за рад: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IV Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

V. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс
Канцеларија Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године, 11070 Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „ За јавни конкурс”.

VI. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
Надежда Рабреновић, тел: 011/301-43-04, Канцеларија Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године

VII. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.

IX. Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

X. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у периоду од 20. до 23. децембра 2011. године, у Палати ''Србија'', (СИВ), Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2. (источно крило), у просторијама Канцеларијe Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године, канцеларија 302, III спрат, са почетком у 10 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНA:
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу "Данас" и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs
На web страници Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs можете погледати опис послова радног места.

 

претрага