ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 18.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 28.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл.18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца, Београд, улица Масарикова број 2.

II Радно место која се попуњава:
1. Радно место за подршку правним пословима и за праћење међународних стандарда, у звању - млађи саветник у својству приправника, у Одељењу за међународну сарадњу, правне и финансијско-материјалне послове - 1 извршилац - приправник.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; познавање енглеског језика - усмено путем интервјуа; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд,Масарикова бр. 2

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца 11000 Београд, Масарикова 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Смиља Клеут Димовић, телефон 011/2060153

Oпшти услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место: пријава са биографијом; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице.

Напомене:
Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад. Приправник заснива радни однос на одређено време. Приправнички стаж на радном месту са факултетским образовањем траје једну годину. Приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак за попуну радног места: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава, провера знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у периоду од 06. до 09. децембра 2011. године у "Палати Србија", Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 и у Министарству финансија, Управи за спречавање прања новца, Београд, Масарикова број 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које су навели у својим пријавама.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага