ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 16.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 24.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и чл. 17. став 1, 18, 19, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 – пречишћен текст и 109/09), оглашава

јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Канцеларији Националног савета за децентрализацију Републике Србије

I Орган у коме се попуњавају радна места:
Канцеларија Националног савета за децентрализацију Републике Србије, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2.

II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место Руководилац групе, звање самостални саветник, у Групи за припрему, израду и праћење спровођења пројеката Сектора за међународну сарадњу и пројекте – 1 извршилац;
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: пројектно програмирање и пројектни циклуси – писмено; знање енглеског језика – писмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено..

2. Радно место Руководилац Групе за обуку, звање саветник, у Сектору за комуникацију, обуку и подршку процесу децентрализације Републике Србије – 1 извршилац;
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области територијалног уређења Републике Србије, цивилног друштва и процеса тренирања - писмено; знање енглеског језика – писмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

3. Радно место за стручне послове у процесу децентрализације Републике Србије, звање саветник, Подручна јединица за подручје града Ниша, Сектор за комуникацију, обуку и подршку процесу децентрализације Републике Србије – 1 извршилац;
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области територијалног уређења Републике Србије, цивилног друштва и процеса тренирања – писмено; знање енглеског језика – писмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено,

4. Радно место за кадровске послове, звање млађи сарадник, Одсек за правне, кадровске и опште послове, Сектор за правне и финансијске послове – 1 извршилац.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено хуманистичких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године, положен држави стручни испит, 9 месеци радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручно знање из области основе радног законодавства (посебно Закона о државним службеницима са подзаконским актима и Посебан колективни уговор за државне органе) – писмено; познавање енглеског језика – писмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

5. Радно место за канцеларијске и административне послове, звање референт, Одсек за правне, кадровске и опште послове, Сектор за правне и финансијске послове – 1 извршилац.
Услови: средња стручна спрема друштвеног или природног смера, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: канцеларијско пословање – писмено; познавање енглеског језика – писмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

III Место рада: за радно место под редним бројем 3. је Ниш а за сва остала радна места је Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија Националног савета за децентрализацију Републике Србије, 11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Небојша Вребалов, тел.: 011/213-71-08.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању (радна места под редним бројевима 1 до 3), односно познавању енглеског језика (радна места под редним бројевима 4 и 5). Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Државни службених који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да државни стручни испит положе до окончања пробног рада.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће проверавани у просторијама Службе за управљање кадровима, други спрат, канцеларија 269 и просторијама Канцеларије Националног савета за децентрализацију Републике Србије, Нови Београд, Палата Србија, Булевар Михаила Пупина 2, у периоду од 1. до 9. децембра 2011. године, (за сва радна места), са почетком у 9 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које наведу у својим пријавама.

Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“, и web страници www.suk.gov.rs.

 

претрага