ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 18.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 28.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, чл. 18, 19, 20. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачких радних места

I. Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство рада и социјалне политикe, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места које се попуњавају:
1. Радно место за управне и управно-надзорне послове, звање самостални саветник - Одељење за управне и управно-надзорне послове у Сектору за борачко-инвалидску заштиту, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа којима се уређује заштита бораца, ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата као и чланова њихових породица и познавање Закона о општем управном поступку - усмено, знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Македонска 4.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, дана 19. децембра 2011. године, са почетком у 9,30 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

2. Радно место за нормативне и управне послове у области рада и права по основу рада, звање саветник - Група за област рада и права по основу рада, Одсек за унапређење области рада и права по основу рада у земљи и иностранству у Сектору за рад, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о раду и Закона о општем управном поступку - усмено, знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, дана 21. децембра 2011. године, са почетком у 9, 30 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

3. Радно место за стручно-оперативне послове, звање саветник - Група за унапређење заштите особа са инвалидитетом у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом, 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом - усмено, познавање енглеског језика - увидом у приложени документ (уверење, сертификат или други одговарајући документ), знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, дана 22. децембра 2011. године, са почетком у 9:30 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство рада и социјалне политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела Роглић, тел: 361-62-62, Министарство рада и социјалне политике.

Заједничко за сва радна места:


V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. За радно место под тачком 3, уз пријаву на конкурс се подноси оригинал или оверена фотокопија документа (уверење, сертификат или други одговарајући документ) о познавању енглеско језика.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

VIII Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Напомене:
- Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
- Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
- Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
- Овај конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
- На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радих места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага