ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 21.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 29.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ДИЈАСПОРЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр.79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07 и 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09 ) и члана 17. став 1. и чл.18., 19., 20., и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС” бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

-попуњавање извршилачких радних места

у Министарству вера и дијаспоре

I. Орган у коме се радно место попуњава
Министарство вера и дијаспоре, Београд, ул. Васе Чарапића 20.

II. Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за пружање правне помоћи у остваривању права цркава и верских заједница, звање саветник, Група за вођење регистра цркава и верских заједница и управног поступка и унапређење правног положаја цркава и верских заједница, Сектор за унапређење положаја цркава и верских заједница, верско школство и верску наставу - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима – усмено; познавање Закона о државној управи – усмено; познавање Закона о црквама и верским заједницама – усмено; познавање Правилника о садржини и начину вођења Регистра цркава и верских заједница – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за реализацију буџетских програма, звање саветник, Група за послове програмског финансирања, Одсек за финансијско-материјалне послове Секретаријата министарства - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије -мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему – усмено; познавање Закона о изменама и допунама Закона о буџету за 2011. годину – усмено; познавање Закона о црквама и верским заједницама – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада
Београд, ул. Васе Чарапића бр.20.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство вера и дијаспоре, 11 000 Београд, Ул. Васе Чарапића 20, са назнаком ,,За јавни конкурс”.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Славица Спахић, Министарство вера и дијаспоре, тел: 3202-951.

Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа иста мора бити оверена у општини или суду.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку, обавиће се у просторијама Министарства вера и дијаспоре, Булевар Михаила Пупина бр. 2, Београд, и то у периоду од 14. до 19. децембра 2011. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
За оба радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији, овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу ,,Политика” и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага