ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 21.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 29.11.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09), директор Управе за трезор оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Управа за трезор.

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II. Радна места које се попуњавају

– У Централи Београд.

1. Аналитичар за банкарско пословање и трансфер готовинских средстава, Одељење за управљање средствима Републике, Сектор за извршење буџета, звање млађи саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Аналитичар за девизно пословање, Група за девизно пословање, Сектор за извршење буџета, звање самостални саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 5 година радног искуства у струци, познавање енглеског језика, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, девизног пословања и извршења буџета – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - писмено (тестом); вештина комуникације – усмено.

3. Аналитичар за извештавање, Одсек за извештавање о личним примањима, Сектор за обраду личних примања, звање млађи саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област обраде личних примања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

4. Организатор послова јавних прихода и фискалне статистике, Одсек за фискалну статистику, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област јавних плаћања, јавних финансија и буџетског система – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

5. Аналитичар послова јавних прихода и фискалне статистике, Одсек за фискалну статистику, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање млађи саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област јавних плаћања, јавних финансија и буџетског система – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

6. Радно место за интерну финансијску контролу, Група за контролу, Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу, звање саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област интерне контроле у јавном сектору, буџетског система и буџетског рачуноводства – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

7. Радно место за извештавање и финансијску анализу, Група за контролу, Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу, звање млађи саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област интерне контроле у јавном сектору, буџетског система и буџетског рачуноводства – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

8. Радно место за подршку у припреми ЕУ пројеката и других међународних пројеката, Одсек за стручно-оперативне послове, звање млађи саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или научне области организационих наука на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правила и инструмената финансијске помоћи Европске уније, познавање области европских интеграција и функционисања органа ЕУ, познавање методологије писања пројеката финансираних из фондова ЕУ – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – писмено (тестом); вештина комуникације – усмено.

III. Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

– У Филијали Чукарица.

9. Радно место за вођење и контролу буџетских евиденција, звање референт – 1 извршилац;

Услови: Средње образовање економског, друштвеног или техничког смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације–проверава усмено.

IV. Место рада: Београд, Шумадијски трг 6А

– У Филијали Крагујевац.

10. Директор Филијале Крагујевац, звање виши саветник - 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке или природно-математичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 7 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

V. Место рада: Крагујевац, Бранка Радичевића 16А

– У Филијали Врбас.

11. Директор Филијале Врбас, звање виши саветник – 1 извршилац;

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке или природно-математичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 7 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено;

VI. Место рада: Врбас, Палих бораца 18Ц.

VII. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”.

VIII. Лице које је задужено за давање обавештења: Драгица Чокановић, тел: 011/3202-319.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 19. децембра 2011. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и у просторијама Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9. О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.
Описе послова за сва радна места можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

Напомене
за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага