ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 25.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 05.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ, на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 79/05...104/09) и члана 17. став 1, члана 18, члана 19. став 1. и члана 20. ст. 1.и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09) оглашава јавни конкурс за

- попуњавање извршилачког радног места.

I Орган у коме се радно место попуњава:
Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањина број 11.

II Раднo местo којe се попуњава:

1. Радно место за канцеларијске, статистичко-евиденционе и документационе послове, у звању референт, у Бироу Генералног секретара у Сектору за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе – 2 извршиoцa.

Услов: Средња стручна спрема друштвеног или природног смера, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и познавање страног језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање Пословника Владе, Уредбе о Генералном секретаријату Владе и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање страног језика - увидом у приложени сертификат или други документ; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

III Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

IV Место рада: Београд, Немањина број 11.

V Адреса на коју се подносе пријаве: Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањина број 11, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Десанка Дуран, контакт телефон 011/361-77-16.

VII Услов за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VIII Рок за подношење пријава je осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању страног језика.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

X Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера стручне оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 20. децембра 2011. године, у просторијама Генералног секретаријата Владе, у Београду, Немањина број 11, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које су навели у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положен до окончања пробног рада.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, у дневном листу „Политика” и на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs

 

претрага