ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 25.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 05.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, на основу члана 54.став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09),оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачког радног места у Републичком секретаријату за законодавство

I. Орган у коме се радно место попуњава:
Републички секретаријат за законодавство, Београд, Немањина 11.

II. Радно место које се попуњава:
1. Радно место за одржавање информационог система, у звању саветник, у Одсеку за опште послове – 1 извршилац.

III. Место рада: Београд, Немањина 11.

IV. Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V. Стручна оспособљеност: стечено високо образовање из научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких или рачунарских наука или стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство (са специјалистичким знањима из области информатике и интернета) на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

VI. Знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере: знања о информационим системима и њиховом коришћењу и одржавању и вештина комуникације – увидом у податке из пријава и питањима која се усмено постављају кандидатима (разговор).

VII. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VIII. Лице које је задужено за давање обавештења: Милош Мићић, самостални саветник у Републичком секретаријату за законодавство, тел. 011 363-3265.

IX. Адреса на коју се подносе пријаве: Републички секретаријат за законодавство, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком: „За јавни конкурс”.

X. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оргиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

XI. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, конкурсна комисија обавиће разговор у просторијама Републичког секретаријата за законодавство, други спрат, соба 62, Београд, Немањина 11,16. децембра 2011. године, са почетком у 10,00 часова.

XII. Трајање радног односа: за наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време. Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

НАПОМЕНА:

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу, могу се упознати и са описом послова за наведено радно место.

 

претрага