ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 25.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 05.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, чл.18, 19, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 – пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачких радних места у Канцеларији за европске интеграције.

I. Орган у коме се попуњавају радна места:
Канцеларија за европске интеграције, Немањина 34, Београд.

II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за обављање стручних послова у процесу европских интеграција у области предузетничке и индустријске политике и државне помоћи и конкуренције, Група за унутрашње тржиште, Сектор за координацију процеса приступања и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању, у звању млађег саветника – 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука или економских наука или из научно-стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правила индустријске политике и политике конкуренције Европске уније – писањем писменог рада на задату тему и усмено; знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације – усменим путем и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

2. Радно место шефа Одсека за програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи и координацију вишекорисничких програма ЕУ, програма заједнице, програма у областима изградње институција, пољопривреде и руралног развоја, Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, у звању самосталног саветника – 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правила и инструмената финансијске помоћи Европске уније - писањем писменог рада на задату тему и усмено; знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације – усменим путем; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања – провераваће се писмено стандардизованим тестовима.

3. Радно место за правнотехничку редактуру, Одсек за координацију превођења и правну редактуру, Сектор за координацију превођења, у звању млађег саветника – 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области филолошких наука или правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање правила правнотехничке редактуре у процесу превођења правних тековина ЕУ на српски језик – писањем писменог рада; знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације – усменим путем и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

4. Радно место за стручну подршку у правним пословима, Одсек за правне, кадровске и опште послове, Сектор за правне и финансијске послове, у звању млађег саветника – 1 извршилац.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа из области радних односа у државној управи – усмено; - познавање енглеског језика – усмено; вештине комуникације – усменим путем и познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару.

III. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци. Уз пријаву на конкурс прилажу се докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

IV. Заједничко за сва радна места

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Олга Миленковић, Одсек за правне, кадровске и опште послове, телефон: +381 11 3061 139.
Место рада: Београд, Немањина 34.
Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за европске интеграције, Немањина 11, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: у изборном поступку провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове обавиће за се 11, 24. и 25. јануара 2012. године у просторијама Канцеларије за европске интеграције, Београд, Улица Немањина број 34, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом и телефоном на адресе и бројеве телефона које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
За ова радна места радни однос се заснива на неодређено време.
За кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу обавезан је пробни рад у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика”, и на интернет страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

 

претрага