ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 30.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 08.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство здравља – Управа за биомедицину, на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1, чл. 18, 19, 20. и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство здравља Управа за биомедицину, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за правне послове - 1 извршилац у звању саветник

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; стручна знања која ће се проверавати: познавање Законa о управном поступку i Закон о трансплантацији органа- усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

2. Радно место за послове из области трансфузије крви - 1 извршилац у звању саветник

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено, путем стандардизованих тестова; стручна знања која ће се проверавати: познавање Законa о трансфузиолошкој делатности- усмено; вештина комуникације и мотивисаност – усмено.

III Место рада: Београд, Владетина 1-3

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења:
Аурелија Бокшан и Рајка Перуновић , тел: 011/2656-330.

VI ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. Пријава кандидата садржи: име и презиме кандидата, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава на конкурс са назнаком радног места; потписана биографија и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде бивших послодаваца или решења и уговори о раду). Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општини или суду.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашенa раднa место провера стручне оспособљености, знања и вештина обављаће се почев од 12. децембра 2011.године до 31. јануара 2012.године са почетком у 9 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михаила Пупина бр. 2, Н.Београд и просторијама Министарства здравља Управа за биомедицину, адреса Владетина 1-3, Београд. О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама или на контакт бројеве телефона.

Напомене: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“, и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На наведеној web страници може се погледати опис послова за сва радна места.

 

претрага