ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 30.11.2011 Датум истека рока за пријављивање: 08.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09) и члан 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачких радних места.

I. Орган у коме се попуњавају радна места:
Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26.

II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за подршку финансијско-рачуноводственим пословима, у звању млађи саветник, Одсек за финансијско-рачуноводствене послове, Сектор за финансијско-материјалне послове, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама II степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, једна година радног искуства у струци или најмање пет година рада у државним органима, положен државни стручни испит и знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Уредбе о буџетском рачуноводству – усмено; познавање прописа из области рада државне управе и канцеларијског пословања – усмено; знање рада на рачунару – практични рад, вештина комуникације – усмено.

2. Радно место ликвидатор – фактуриста, у звању референт, Одсек за финансијско-рачуноводствене послове, Сектор за финансијско-материјалне послове, 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема економског смера или гимназија, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање Уредбе о буџетском рачуноводству – усмено; познавање прописа из области рада државне управе и канцеларијског пословања – усмено; вештина комуникације – усмено.

3. Радно место послови пријема и класификације поште, у звању референт, Писарница републичких органа управе у Немањиној 22-26, Одељење за административне послове, Сектор за правне и информационо-документационе и административне послове, 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области рада државне управе и канцеларијског пословања - усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару – практични рад.

4. Радно место послови архивирања, у звању референт, Писарница републичких органа управе у Немањиној 22-26, Одељење за административне послове, Сектор за правне и информационо-документационе и административне послове, 2 извршиоца.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области рада државне управе и канцеларијског пословања – усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару – практични рад.

5. Радно место послови вођења роковника, у звању референт, Писарница републичких органа управе у Немањиној 22-26, Одељење за административне послове, Сектор за правне и информационо-документационе и административне послове, 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области рада државне управе и канцеларијског пословања – усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару – практични рад.

6. Радно место послови експедиције поште, у звању референт, Писарница републичких органа управе у Немањиној 22-26, Одељење за административне послове, Сектор за правне и информационо-документационе и административне послове, 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области рада државне управе и канцеларијског пословања – усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару – практични рад.

7. Радно место послови архивирања, у звању референт, Група за опште послове за град Београд, Писарница републичких органа управе у Немањиној 22-26, Одељење за административне послове, Сектор за правне и информационо-документационе и административне послове, 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области рада државне управе и канцеларијског пословања – усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару – практични рад.

8. Радно место послови експедиције поште, у звању референт, Група за опште послове за град Београд, Писарница републичких органа управе у Немањиној 22-26, Одељење за административне послове, Сектор за правне и информационо-документационе и административне послове, 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области рада државне управе и канцеларијског пословања – усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару – практични рад.

9. Радно место документалиста-архивар, у звању референт, Одсек за архивске послове, Одељење за административне послове, Сектор за правне и информационо-документационе и административне послове, 1 извршилац.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области рада државне управе и канцеларијског пословања – усмено; вештина комуникације – усмено; знање рада на рачунару – практични рад.

III. Место рада: Београд, Немањина 22-26.

IV. Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Управа за заједничке послове републичких органа, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V. Лице задужено за давање обавештења:
Зоран Димић, тел: 011/363-1198, Управа за заједничке послове републичких органа.

VI. Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, разумљиве, уз који су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера назначених знања и вештина извршиће се у Београду, у периоду од 26. до 30. децембра 2011. године у Палати Србија, Булевар Михаила Пупина број 2, сала 333 и у Немањиној бр. 22-26, о чему ће учесници конкурса бити обавештени, телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.
Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе редни број радног места за које конкуришу и уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика”, и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На наведеној web страници може се погледати опис послова за сва радна места.

 

претрага