ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 02.12.2011 Датум истека рока за пријављивање: 12.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I. Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија - Управа за игре на срећу, Нови Београд, Омладинских бригада бр.1.

II. Радна места које се попуњавају:
Радно место - шеф одсека, Одсек за послове издавања одобрења и сагласности и прекршајни поступак, звање виши саветник - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит и најмање 7 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област игара на срећу и прекршаја, и то: Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр. 88/11), Уредбе о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама ("Службени гласник РС", бр. 77/05, 69/06, 85/08, 104/08-УС и 7/09), Одлуке о динамици давања дозвола за прирђивање посебих игара на срећу у играчницама ("Службени гласник РС", бр. 77/05, 62/07,118/07, 35/09, 65/09-УС и 2/11), Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 101/05,116/08 и 111/09) и Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10)-усмено; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару; вештина комуникације-усмено.

III. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија-Управа за игре на срећу, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1, са назнаком: "За јавни конкурс".

IV. Лице задужено за давање обавештења:Нада Цвијановић, телефон. 011/311 15 56.

V. Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

VII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Место рада: Место рада је Нови Београд, Омладинских бригада бр.1.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, и то провера рада на рачунару – практичним радом на рачунару и провера вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова обавиће се почев од 23.12.2011. године, од 9,30 часова у Палати "Србија", (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило), о чему ће учасници конкурса бити обавештени телеграмима или на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
За кандидате, који успешно заврше проверу знања рада на рачунару и проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Управе за игре на срећу, Нови Београд, Омладинских бригада бр.1, спрат IV, соба бр. 411, истог дана у 13 часова.

НАПОМЕНА
Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремне пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу "Политика" и на web стрaници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведено радно место.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага