ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 09.12.2011 Датум истека рока за пријављивање: 26.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09),
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша бр 20.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за економско-социјалну анализу хуманог развоја, звање саветник, у Одељењу за планирање националног развоја - Сектор за национални развој - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно, на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање методологије мерења хуманог развоја - усмено; знање енглеског језика – писмено путем теста; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за евидентирање и праћење пријављене државне помоћи, звање саветник у Одељењу за контролу државне помоћи - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, знање једног светског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о контроли државне помоћи (''Службени гласник РС'', број 51/09) - усмено; познавање Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (''Службени гласник РС'', број 13/10)-усмено; познавање Уредбе о начину и поступку пријаве државне помоћи (''Службени гласник РС'', број 13/10) – усмено; знање једног светског језика – увидом у доказ о знању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања и организационих способности –посредно, путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

3. Радно место за стручно-оперативне послове контроле државне помоћи, звање млађи саветник у Одељењу за контролу државне помоћи - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне или економске науке, односно из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит; 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у органима државне управе; знање једног светског језика; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о контроли државне помоћи (''Службени гласник РС'', број 51/09) - усмено; познавање Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (''Службени гласник РС'', број 13/10)-усмено; познавање Уредбе о начину и поступку пријаве државне помоћи (''Службени гласник РС'', број 13/10) – усмено; знање једног светског језика – увидом у доказ о знању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања и организационих способности –посредно, путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша бр 20., са назнаком „За јавни конкурс”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Радојка Јакшић, тел: 011/3642-665.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава, је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
За радна места под редним бројем 2. и 3., поред наведених доказа, кандидати су дужни да уз пријаву приложе и оригинал или оверену фотокопију доказа о знању једног светског језика.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Место рада: за сва радна места место рада је Београд.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима који конкуришу за радно место под редним бројем 1. и чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провра стручних оспособљеноси, знања и вештина, које се вреднују у изборном постуку обавиће се почев од 10.1.2012. године, од 10,00 часова у просторијама Министарства финансија - Сектор за национални развој, Београд, Македонсака број 4., о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

Са кандидатима који конкуришу за радна места под редним бројем 2. и 3. и чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провра стручних оспособљеноси, знања и вештина, које се вреднују у изборном постуку, и то провера знања рада на рачунару-практичним радом на рачунару и провера вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања и организационих способности–посредно, путем стандардизованих тестова, обавиће се почев од 16.1.2012. године, од 10 часова у Палати ''Србија'' (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
За кандидате, који конкуришу за радна места под редним бројем 2. и 3. и који успешно заврше проверу знања рада на рачунару и проверу вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20., с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни од нос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведена радна места.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага