ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 09.12.2011 Датум истека рока за пријављивање: 19.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КОМЕСАРИЈАТУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

I. Орган у коме се раднo местo попуњава: Комесаријат за избеглице, Нови Београд, Народних хероја 4
Радно место које се попуњава: радно место за сарадњу са међународним и домаћим владиним и невладиним организацијама у звању млађи саветник, у Комесаријату за избеглице, Сектор за опште, правне и кадровске послове – Група за сарадњу са међународним владиним и невладиним организацијама и односе са јавношћу, звање саветник, у Одељењу за прихват, збрињавање и повратнике по реадмисији – 1 извршилац.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне, економске, или филолошке науке, на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару, вештина комуникације, спремност за рад на терену у отежаним и вандредним ситуацијама и околностима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:


1.Познавање Закона о избеглицама, провераваће се усменo,
2. Познавање енглеског језика провераваће се усмено,
3.Познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару,
4.Вештина комуникације провераваће се усмено – интервју.

II Адреса на коју се подносе пријаве: Комесаријат за избеглице 11070 Нови Београд, Народних хероја 4, са назнаком „За јавни конкурс - назив радног места”.

III Лица задужена за давање обавештења: Нада Мариновић Миланковић, телефон 011/285-75-54.

IV Услови за рад: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, оверена фотокопија радне књижице, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

VII Место рада: Нови Београд, Народних хероја број 4.

VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радном месту, провера стручне оспособљености, знања и вештине комуникације, познавање енглеског језика, познавање односно знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару, извршиће се у периоду од 26. и 27. јануара 2012. године у Комесаријату за избеглице Нови Београд, Народних хероја број 4., са почетком у 10,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. на којој се може погледати опис послова за оглашено радно место.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага