ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 09.12.2011 Датум истека рока за пријављивање: 23.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство економије и регионалног развоја, на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18., 19., 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
 
I. Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство економије и регионалног развоја , Београд, Булевар краља Александра бр. 15.

II. Радно место које се попуњава:

1. Радно место туристички инспектор за Пчињски, Косовски и Косовско-Поморавски управни округ, звање саветник, Одељење туристичке инспекције Ниш, Сектор туристичке инспекције - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља природно-математичких, техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или медицинских наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о туризму – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад –усмено.

III. Место рада: Бујановац.

IV. Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство економије и регионалног развоја, 11000 Београд, Булевар краља Александра број 15, са назнаком „За јавни конкурс“.

V. Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Драгана Маркићевић, тел: 285-5158 и Наташа Велић, тел: 285-5264.

Услов за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава:
рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа иста мора бити оверена у општини или суду.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у Канцеларији службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа у Бујановцу (зграда општине Бујановац), Ул. Карађорђа Петровића 115, и то у периоду од 17. јануара 2012. године до 31. јануара 2012. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које су навели у пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару врши се провером познавања Microsoft Оffice пакета.
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага