ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 09.12.2011 Датум истека рока за пријављивање: 19.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство економије и регионалног развоја, на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18., 19., 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство економије и регионалног развоја , Београд, Булевар краља Александра бр. 15.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове сарадње са земљама Африке, Блиског истока и Јужне Азије, звање саветник, Група за Африку, Блиски исток, Јужну Азију и Латинску Америку, Сектор за билатералну економску сарадњу - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, познање једног страног језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области међународних економских односа и прописа који регулишу област међународне економске сарадње, посебно познавање рада, организација и садржај мешовитих међудржавних радних тела – писмено путем теста и усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање једног страног језика – увидом у сертификат или други доказ о знању једног страног језика и усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

2. Радно место за припрему/програмирање пројеката прве компоненте, звање саветник, Група за припрему пројеката, Одсек за ИПА пројекте, Одељење за политику регионалног развоја и ИПА пројекте, Сектор за регионални развој и унапређење предузетништва - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање ИПА уредбе о спровођењу, познавање оперативног програма за економски развој - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ о знању енглеског језика и усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

3. Радно место за спровођење пројеката прве компоненте, звање млађи саветник, Група за спровођење пројеката, Одсек за ИПА пројекте, Одељење за политику регионалног развоја и ИПА пројекте, Сектор за регионални развој и унапређење предузетништва - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање ИПА уредбе о спровођењу, познавање оперативног програма за економски развој - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ о знању енглеског језика и усмено; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

4. Радно место за интегрално праћење развоја туризма, звање самостални саветник, Одсек за стратегијски развој, Одељење за стратегијски развој, план и анализу, Сектор за туризам - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне, економске науке или научне, односно стручне области у оквиру научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена, (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 5 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област туризма (Закон о туризму, Стратегија развоја туризма Републике Србије) и познавање Закона о јавним набавкама – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

5. Радно место за послове јавних набавки, звање саветник, Одсек за уговарање пројеката, Одељење за реализацију пројеката, Сектор за Национални инвестициони план - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из области правне или економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама и Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за НИП и поступку по коме се НИП спроводи – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

III. Место рада: Београд, Булевар краља Александра број 15, осим за радно место под редним бројем 5. где је место рада Београд, Ул. Влајковићева број 10.

IV. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство економије и регионалног развоја, 11000 Београд, Булевар краља Александра број 15, са назнаком „За јавни конкурс“.

V. Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Драгана Маркићевић, тел: 285-5158 и Наташа Велић, тел: 285-5264.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; за радно место под редним бројем 1. оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању једног страног језика; за радно место под редним бројем 2. и 3. оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању енглеског језика.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа иста мора бити оверена у општини или суду.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у просторијама Министарства економије и регионалног развоја, Булевар краља Александра број 15, Београд, и то у периоду од 26. децембра до 30. децембра 2011. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које су навели у пријавама.

НАПОМЕНЕ:
За сва радна места познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару врши се провером познавања Microsoft Оffice пакета.
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага