ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 14.12.2011 Датум истека рока за пријављивање: 22.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ поништава оглашени јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места: бр. 19: Начелник Метеоролошке лабораторије који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 94 од 14. 12. 2011. године.


(Исправка објављена у Сл.Гласнику бр.4 од 20.01.2012.)

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” бр.79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07 и 104/09) и члана 17. став1, чл. 18, 19, 20. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС” бр. 41/07 и 109/09) оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места:

I. Орган у коме се радна места попуњавају:
Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд, Кнеза Вишеслава број 66.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Млађи прогностичар за ваздухопловну метеорологију, у Сектору за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Одељење за метеоролошко бдење и ваздухопловну метеорологију, Група за међународне стандарде и методе у ваздухопловној метеорлогији, звање: млађи саветник – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена - студијски програм метеорологија (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања прописа и метода у области ваздухопловно – метеоролошких прогноза, вршиће се усмено. Вештина комуникације, провераваће се усмено – разговором.

2. Прогностичар, у Сектору за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Центар за хидрометеоролошки систем ране најаве и упозорења, Одсек за месечну прогнозу времена, звање: саветник – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена - студијски програм метеорологија (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања и примене метода у области анализе и прогнозе времена и верификације дугорочних прогноза, вршиће се усмено. Вештина комуникације, провераваће се усмено – разговором.

3. Млађи прогностичар, у Сектору за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Центар за хидрометеоролошки систем ране најаве и упозорења, Одсек за месечну прогнозу времена, звање: млађи саветник – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена - студијски програм метеорологија (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку Провера познавања метода у области анализе и прогнозе времена, вршиће се усмено. Вештина комуникације, провераваће се усмено – разговором.

4. Техничар за оперативну обраду хидролошких података, у Сектору за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Центар за хидрометеоролошки систем ране најаве и упозорења, Одсек за прогнозу вода, ране најаве и упозорења, звање: референт – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа – хидролошки смер, Грађевинска техничка школа – хидротехнички смер или хемијска школа, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања поступака пријема, припреме, логичке контроле и дистрибуције хидролошких података, вршиће се усмено. Вештина комуникације, провераваће се усмено – разговором.

5. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе хидролошких елементарних непогода, у Сектору за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Центар за метеоролошке и хидролошке и хидролошке ране најаве и упозорења „Нови Сад“, звање: саветник – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство на студијама другог степена - студијски програм хидротехника и водно-еколошко инжењерство или нaучне области биотехничке науке - студијски програм пољопривреда, мелиорације земљишта (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања метода хидролошких анализа, модела и поступака анализа, прогноза и ране најаве, вршиће се усмено. Вештина комуникације, провераваће се усмено – разговором.

6. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе хидролошких елементарних непогода, у Сектору за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Центар за метеоролошке и хидролошке ране најаве и упозорења „Ниш“, звање: саветник – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство на студијама другог степена - студијски програм хидротехника и водно-еколошко инжењерство (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односвно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања метода хидролошких анализа, модела и поступака анализа, прогноза и ране најаве, вршиће се усмено. Вештина комуникације, провераваће се усмено – разговором.

7. Начелник Центра, у Сектору за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Центар за метеоролошке и хидролошке ране најаве и упозорења „Краљево“, звање: виши саветник – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке - студијски програм метеорологија или стручне области грађевинско инжењерство - студијски програм хидротехника и водно - еколошко инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, најмање, 7 годинa радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавањe прописа из области ванредних систација и управљања ризиком природних катастрофа и метода прогнозирања и ране најаве метеоролошких и хидролошких елементарних непогода, провераваће се усмено. Познавање енглеског језика ће се доказивати сертификатом или одговарајућим доказом. Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

8. Радно место за мониторинг, ране најаве и анализе хидролошких елементарних непогода, у Сектору за хидрометеоролошки систем ране најаве и ваздухопловну метеорологију, Центар за метеоролошке и хидролошке ране најаве и упозорења „Краљево“, звање: саветник – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство на студијама другог степена - студијски програм хидротехника и водно-еколошко инжењерство (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања метода хидролошких анализа, модела и поступака анализа, прогноза и ране најаве, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

9. Метеоролошки осматрач, у Сектору за метеоролошки осматрачки систем, Одељење за мрежу метеорлошких станица, Метеоролошка станица „Палић“, звање: референт – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролошки смер, средња школа природног или друштвеног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање поступака метеоролошких мерења и осматрања, бележења, статистичке обраде и контроле података, као и процедура извештавања о резултатима мерења и осматрања, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

10. Метеоролошки осматрач, у Сектору за метеоролошки осматрачки систем, Одељење за мрежу метеорлошких станица, Метеоролошка станица „Неготин“, звање: референт – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролошки смер, средња школа природног или друштвеног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање поступака метеоролошких мерења и осматрања, бележења, статистичке обраде и контроле података, као и процедура извештавања о резултатима мерења и осматрања, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

11. Метеоролошки осматрач, у Сектору за метеоролошки осматрачки систем, Одељење за мрежу метеорлошких станица, Метеоролошка станица „Врање“, звање: референт – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролошки смер, средња школа природног или друштвеног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање поступака метеоролошких мерења и осматрања, бележења, статистичке обраде и контроле података, као и процедура извештавања о резултатима мерења и осматрања, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

12. Метеоролошки осматрач, у Сектору за метеоролошки осматрачки систем, Одељење за мрежу метеорлошких станица, Метеоролошка станица „Сјеница“, звање: референт – 2 извршиоца.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролошки смер, средња школа природног или друштвеног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање поступака метеоролошких мерења и осматрања, бележења, статистичке обраде и контроле података, као и процедура извештавања о резултатима мерења и осматрања, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

13. Метеоролошки осматрач, у Сектору за метеоролошки осматрачки систем, Одељење за мрежу метеорлошких станица, Метеоролошка станица „Крагујевац“, звање: референт – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту Геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролошки смер, средња школа природног или друштвеног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање поступака метеоролошких мерења и осматрања, бележења, статистичке обраде и контроле података, као и процедура извештавања о резултатима мерења и осматрања, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

14. Метеоролошки осматрач, у Сектору за метеоролошки осматрачки систем, Одељење за мрежу метеорлошких станица, Метеоролошка станица „Пожега“, звање: референт – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролошки смер, средња школа природног или друштвеног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање поступака метеоролошких мерења и осматрања, бележења, статистичке обраде и контроле података, као и процедура извештавања о резултатима мерења и осматрања, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

15. Метеоролошки осматрач, у Сектору за метеоролошки осматрачки систем, Одељење за мрежу метеорлошких станица, Метеоролошка станица „Куршумлија“, звање: референт – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролошки смер, средња школа природног или друштвеног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање поступака метеоролошких мерења и осматрања, бележења, статистичке обраде и контроле података, као и процедура извештавања о резултатима мерења и осматрања, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

16. Метеоролошки осматрач, у Сектору за метеоролошки осматрачки систем, Одељење за мрежу метеорлошких станица, Метеоролошка станица „Београд“, звање: референт - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа – метеоролошки смер, средња школа природног или друштвеног смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање поступака метеоролошких мерења и осматрања, бележења, статистичке обраде и контроле података, као и процедура извештавања о резултатима мерења и осматрања, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

17. Администратор базе метеоролошких података, у Сектору за метеоролошки осматрачки систем, Одељење за контролу, обраду и верификацију уноса метеорлошких података, звање: саветник – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање међународних стандарда и метода контроле квалитета метеоролошких података и примене програмских пакета за управљање базама метеоролошких података, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

18. Техничар за евиденцију, архивирање и контролу података, у Сектору за метеоролошки осматрачки систем, Одељење за контролу, обраду и верификацију уноса метеорлошких података, звање: референт - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролошки смер, гимназија или Електротехничка школа, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање програма метеоролошких мерења и осматрања, поступака бележења и достављања података, њиховог евидентирања, контроле и статистичке обраде, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

19. Начелник Метеоролошке лабораторије, у Сектору за метеоролошки осматрачки систем, Метеоролошка лабораторија, звање: виши саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке или стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство – студијски програм електроника или стручне области машинско инжењерство на студијама другог степена метеорологија (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, најмање 7 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања прописа и стандарда из области метрологије и њихове примене у области метеорологије и метода у области еталонирања и међународног упоређења метеоролошких инструмената, вршиће се усмено. Познавање енглеског језика ће се доказивати сертификатом или одговарајућим доказом. Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

20. Шеф Хидролошке реонске станице, у Сектору за хидролошки осматрачки систем и анализе, Одељење за мрежу хидролошких станица, Хидролошка реонска станица „Ниш“, звање: саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство на студијама другог степена - студијски програм хидротехника и водно - еколошко инжењерство (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања програма, стандарда и метода хидролошких мерења и осматрања, вршиће се усмено. Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

21. Техничар за хидрометријска мерења и обраду података, у Сектору за хидролошки осматрачки систем и анализе, Одељење за мрежу хидролошких станица, Хидролошка реонска станица „Ниш“, звање: референт - 2 извршиоца.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа – хидролошки смер или Грађевинска техничка школа – хидротехнички смер, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, положен возачки испит Б категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања поступака хидролошких осматрања, мерења, контроле и обраде података, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

22. Техничар за припрему података за хидролошке анализе, у Сектору за хидролошки осматрачки систем и анализе, Одељење за хидролошке анализе, Одсек за хидролошке основе и анализе, звање: млађи референт - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа – хидролошки смер или Грађевинска техничка школа – хидротехнички смер, 6 месеци радног искуства у струци; положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања поступака припреме и обраде метеоролошких и хидролошких података и физичко-географских карактеристика, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

23. Главни прогностичар за климатске прогнозе, у Сектору националног центра за климатске промене, Одељење за климатске прогнозе, информисање и обуку, Одсек за климатске анализе и прогнозе, звање: самостални саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена - студијски програм метеорологија (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 годинe радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање метода у области климатских прогноза, ране најаве климатских екстремних појава и верификације дугорочних прогноза, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

24. Аналитичар за мрежу хидролошких станица подземних вода, у Сектору за хидролошки осматрачки систем и анализе, Одељење за подземне воде, Група за мрежу станица подземних вода звање: саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из стручне области рударско инжењерство – студијски програм хидрогеологија или грађевинско инжењерство - студијски програм хидротехника и водно-еколошко инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 година радног искуства у струци
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање стандарда, метода и програма мониторинга подземних вода, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

25. Руководилац Групе, у Сектору националног центра за климатске промене, Одељење за климатске прогнозе, информисање и обуку, Група за образовање, обуку и информисање јавности о промени климе, звање: саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), однодно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 годинe радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање међународних уговора и програма обуке и образовања у области климатских промена као и стратегија и механизама за информисање јавности о промени климе, вршиће се усмено. Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

26. Радно место за програме обуке за климатске промене, заштиту животне средине и одрживи развој, у Сектору националног центра за климатске промене, Одељење за климатске прогнозе, информисање и обуку, Група за образовање, обуку и информисање јавности о промени климе, звање: саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена - студијски програм метеорологија (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 годинe радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање међународних и истраживачких програма Европске уније, као и програма и пројеката обуке у области климатских промена, заштите животне средине и одрживог развоја, провераваће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

27. Аналитичар за испитивања климатских екстрема, у Сектору националног центра за климатске промене. Одељење за за оцену утицаја климатских промена и примењену климатологију, Одсек за оцену утицаја климатских промена, звање: млађи саветник - 1 извршилац, у својству приправника.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке - студијски програм метеорологија или стручне области грађевинско инжењерство - студијски програм хидротехника и водно-еколошко инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 1 година радног искуства у струци, или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Вештине које се проверавају у изборном поступку: Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности, провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације, провераваће се усмено – разговором.

28. Администратор за техничку подршку, у Сектору за хидрометеоролошку техничку инфраструктуру и оперативне системе, Одељење за хидрометеоролошки комуникациони систем, звање: млађи саветник - 1 извршилац, у својству приправника.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке - студијски програм метеорологија или стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство – студијски програм телекомуникације/електроника на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Вештине које се проверавају у изборном поступку: Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности, провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације, провераваће се усмено – разговором.

29. Оператер надзора, у Сектору за хидрометеорлошку техничку инфраструктуру и оперативне системе, Одељење за хидрометеоролошки телекомуникациони систем, звање: референт - 2 извршиоца.
Услови за рад на радном месту: Геолошка и хидрометеоролошка школа - метеоролошки смер, Електротехничка школа или гимназија, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања основних функција оперативног метеоролошког телекомуникационог система Републичког хидрометеоролошког завода и процедура прикупљања и међународне размене метеоролошких и хидролошких података и информација, вршиће се усменим путем. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

30. Систем програмер, у Сектору за хидрометеорлошку техничку инфраструктуру и оперативне системе, Одељење за рачунарске ресурсе и управљање базама података, звање: млађи саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области рачунарске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања основних компоненти хидрометеоролошког информационог система, специфичних програмских језика (Python, Java, C, C++, C#, Linux scripts,...) и алата неопходних за израду апликативних програма за контролу и обраду метеоролошких и хидролошких података, вршиће се усменим путем. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

31. Радно место за системску подршку за базе података, у Сектору за хидрометеоролошку техничку инфраструктуру и оперативне системе, Одељење за рачунарске ресурсе и управљање базама података, Група за управљање базама званични хметеоролошких и хидролошких података, звање: самостални саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области рачунарске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера знања из области познавања међународних стандарда у вези са базама метеоролошких и хидролошких података, оперативних система за администрацију и специфичних програмских језика за пројектовање и заштиту база података, вршиће се усменим путем. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

32. Млађи нумеричар, у Сектору за хидрометеорлошку техничку инфраструктуру и оперативне системе, Одељење за подршку оперативним системима, звање: млађи саветник - 2 извршиоца.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена - студијски програм метеорологија (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања теоријских основа нумеричких модела за прогнозу времена, метода и начина интерпретације продуката, верификације и графичке презентације продуката нумеричких модела, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

33. Радно место за послове безбедности и здравља на раду, у Сектору за хидрометеорлошку техничку инфраструктуру и оперативне системе, Одељење за одржавање електронске опреме, инструмената, објеката и моторних возила, звање: млађи саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука или природно- математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање регулативе Европске уније и домаћих прописа из области безбедности и здравља на раду и превентивних мера заштите на радном месту, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

34. Аналитичар за продукте сателитских осматрања, у Сектору за развој и програме и пројекте Европске Уније, Одељење за радарску и сателитску метеорологију, звање: саветник - 2 извршиоца.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена - студијски програм метеорологија (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања међународних програма у области сателитске метеорологије и метода анализе продуката сателитских осматрања, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

35. Млађи аналитичар за продукте радарских осматрања, у Сектору за развој и програме и пројекте Европске Уније, Одељење за радарску и сателитску метеорологију, звање: млађи саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена - студијски програм метеорологија (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања основних метода анализе и начине примене података радарских осматрања, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

36. Млађи аналитичар за продукте сателитских осматрања, у Сектору за развој и програме и пројекте Европске Уније, Одељење за радарску и сателитску метеорологију, звање: млађи саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области физичке науке на студијама другог степена - студијски програм метеорологија (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Провера познавања основних метода анализе продуката сателитских осматрања и начина примене сателитских података и информација, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

37. Радно место за међусекторску координацију, у Одељењу за међународну сарадњу, односе са јавношћу и координацију секторских активности, Одсек за координацију секторских активности, звање: сарадник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање основних прописа о надлежностима, делокругу рада и организационој структури Републичког хидрометеоролошког завода и поступака припреме програма рада, финансијског плана и периодичних извештаја, вршиће се усмено. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

38. Шеф Одсека, у Одељењу за финансијско-материјалне послове и књиговодство, Одсек за књиговодство, звање: самостални саветник - 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 5 годинa радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање прописа и стандарда у области рачуноводства и примена поступака вођења пословних књига, аналитичких књиговодстава и израде периодичних извештаја, вршиће се усмено. Вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења провераваће се посредно, путем стандардизованих тестова. Вештина комуникације провераваће се усменим путем – разговором.

III. Место рада:
Београд, Кнеза Вишеслава број 66, а за радна места под редним бројевима: 6, 20 и 21 место рада је у Нишу, Тврђава, за радно место под редним бројем: 5 место рада је Нови Сад, Тврђава – Петроварадин број 9, за радно место под редним бројем: 7 место рада је у Краљеву – Беранова бб, за радно место под редним бројем 9 место рада је на Палићу- Обала број 12, за радно место под редним бројем: 10 место рада је у Неготину – Самариновачки пут бб, за радно место под редним бројем: 11 место рада је у Врању – ул. Радничка, за радно место под редним бројем: 12 место рада је у Сјеници – Незнаних јунака бб, за радно место под редним бројем: 13 место рада је у Крагујевцу – Саве Ковачевића 29/1, за радно место под редним бројем: 14 место рада је у Пожеги – Војводе Мишића 84, за радно место под редним бројем: 15 место рада је у Куршумлији – Никодија Стојановића 3.

IV. Адреса на коју се подноси пријава:
Републички хидрометеоролошки завод Србије, 11000 Београд, Кнеза Вишеслава 66, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: дипл.правник Милош Милошевић, контакт телефон: 011/254 40 45 и 011/30 50 831, и Весна Маћић, контакт телефон: 011/30 50 946

VI. Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VII. Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци; оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика(за радна места под редним бројем: 7 и 19). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.Сви докази подносе се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

IX. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време. Кандидат који први пут заснивају радни однос у државном органу подлеже пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

X. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, обавиће се у просторијама Републичког хидрометеоролошког завода Србије, а за радна места под редним бројевима: 7, 19, 20, 25, 27, 28 и 38 и у просторијама Службе за управљање кадровима Владе, почев од 10.01.2012. године. Сви учесници конкурса биће обавештени о термину провере, телеграмом на адресу коју наведу у пријави, или телефоном.

НАПОМЕНЕ:
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији, овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

 

претрага