ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 21.12.2011 Датум истека рока за пријављивање: 29.12.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА На основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст ("Службени гласник РС", бр. 41/07 и 109/09), министарство културе, информисања и информационог друштва оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

I Орган у коме се радна места попуњавају

Министарство културе, информисања и информационог друштва, улица Влајковићева број 3, Београд

II Радна места која се попуњавају

1. Радно место за праћење послова широкопојасних система електронских комуникација; у звању саветник; Група за развој у области широкопојасних електронских комуникација и дигитализације телевизијских система; Сектор за електронске комуникације – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство (смер радио-комуникације ) на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање закона и прописа из области електронских комуникација, познавање стратегија и акционих планова Владе РС из области електронских комуникација – усмено; познавање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештине комуникације – усмено.

2. Радно место за подршку аналитичким пословима; у звању млађи саветник; Група за правну регулативу у области електронских комуникација, Сектор за електронске комуникације – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од једне године или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање закона и прописа из области електронских комуникација, познавање стратегија и акционих планова Владе РС из области електронских комуникација – усмено; познавање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештине комуникације – усмено.

3. Радно место инспектор електронских комуникација; са седиштем у Нишу; у звању саветник; Група за инспекцијски надзор у области електронских комуникација; Сектор за електронске комуникације – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство (смер телекомуникације или смер електроника) на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање закона и прописа из области електронских комуникација, познавање стратегија и акционих планова Владе РС из области електронских комуникација – усмено; познавање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештине комуникације – усмено.

4. Радно место за правну регулативу и планирање у области информационог друштва, у звању саветник, Група за правну регулативу, анализу и планирање у области информационог друштва, Сектор за информационо друштво – 1 извршилац;

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; познвање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање закона и прописа из области информационог друштва – Закон о електронском потпису и Закон о електронском документу, познавање стратегија и акционих планова Владе РС из области информационог друштва – усмено; познавање енглеског језика – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару и вештине комуникације – усмено.

III. Место рада: За сва радна места је Београд, Париска 7, за радно место под редним бројем 3. је Ниш.

IV. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство културе, информисања и информационог друштва, Београд, Влајковићева 3, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Наташа Јаковљевић, контакт телефон: 011/2020 111.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

VI. Општи услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII. Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VIII. Докази који се прилажу:
- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, односно стручној спреми;
- оригинал или оверена фотокопија исправа којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којим нивоом образовања, односно стручном спремом је стечено радно искуство);
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општини или суду.

IX. Провера оспособљености знања и вештина:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и јасне, и уз које су приложени сви потребни докази обавиће се провера оспособљености, знања и вештина почев од 16. јануара 2012. године, у просторијама Министарства културе, информисања и информационог друштва, Париска 7, 11000 Београд, са почетком у 09:00 часова. О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Данас” и на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs. На наведеној страници можете погледати и описе послова за наведена радна места.

 

претрага