ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 27.01.2016 Датум истека рока за пријављивање: 04.02.2016


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји:

Министарство финансија – Пореска управа, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора Пореске управе – руководилац Сектора за трансформацију у Министарству финансија - положај у петој групи

Опис послова: Руководи радом Сектора; планира, организује, обједињава и усмерава рад Сектора; распоређује послове на уже унутрашње организационе јединице; обезбеђује законито, правилно и благовремено извршавање послова из делокруга Сектора; објективно прави пресек стања у организацији, идентификује препреке за променама и дефинише које промене су неопходне да се догоде како би се успешно имплементирао процес трансформације и интеграције; пружа потребну стручну помоћ запосленима у Сектору; антиципира утицај промена на организацију и запослене услед трансформације система; спроводи на нивоу Сектора основна стратешка опредељења и усаглашава их са стратегијом Пореске управе. Сарађује са државним и међународним органима и организацијама и унутрашњим јединицама Пореске управе. Извештава директора пореске управе у погледу статуса пројектних активности и подноси редовне извештаје надзорном одбору трансформације о стању на најважнијим пројектима. Учествује у раду Надзорног одбора трансформације као један од чланова; обавља и друге послове у вези са делокругом Сектора, као и послове које му повери директор и заменик директора Пореске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; активно знање енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару; положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за трансформацију у Пореској управи у Министарству финансија; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; активно знање енглеског језика - увидом у доказ о активном знању енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о оспособљености за рад на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Саве Машковића бр. 3-5.

2. Помоћник директора Пореске управе – руководилац Сектора за порескоправне послове и координацију у Министарству финансија – положај у петој групи

Опис послова: руководи радом Сектора; планира, организује, обједињава и усмерава рад Сектора; распоређује послове на уже унутрашње организационе јединице; обезбеђује законито, правилно и благовремено извршавање послова из делокруга Сектора; пружа потребну стручну помоћ запосленима у Сектору; спроводи на нивоу Сектора основна стратешка опредељења и усаглашава их са стратегијом Пореске управе. По усмерењу директора Пореске управе, сарађује са државним и међународним органима и организацијама и унутрашњим јединицама Пореске управе. Одлучује о жалбама изјављеним против решења донетих у пореском поступку и о ванредним правним лековима Центра за велике пореске обвезнике, филијале Косовска Митровица и припадајућих експозитура, као и против решења донетих у поступку контроле мењачких и девизних послова и игара на срећу. Обавља и друге послове у вези са делокругом Сектора, као и послове које му повери директор и заменик директора Пореске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за порескоправне послове и координацију у Пореској управи у Министарству финансија, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Саве Машковића бр. 3-5.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

Рок за подношење пријаве на конкурс: рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту).

Поред наведених доказа, за положај:

- помоћник директора Пореске управе – руководилац Сектора за трансформацију у Министарству финансија, учесник конкурса је у обавези да достави доказ о активном знању енглеског језика и доказ о оспособљености за рад на рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Лице које не достави писани доказ о оспособљености за рад на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од јавног бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

У Служби за управљање кадровима се може извршити увид у делокруг Сектора у којима се положаји попуњавају, а који су предмет конкурса.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства финансија, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага