ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 24.02.2016 Датум истека рока за пријављивање: 03.03.2016


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај:

Министарство одбране, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра за материјалне ресурсе – руководилац Сектора за материјалне ресурсе у Министарству одбране - положај у трећој групи

Опис послова: руководи Сектором за материјалне ресурсе, планира рад ужих унутрашњих јединица у Сектору као и рад државних службеника и ПВЛ, пружа стручна упутства, координира и надзире њихов рад; дефинише задатке, одобрава планове непосредно потчињених ОЈ СМР, предузима мере за извршавање задатака, врши надзор и анализу рада управа; доноси смернице за развој логистике, носилац је израде концепцијских и доктринарних основа логистике у систему одбране, организује анализе функционисања логистичке подршке система одбране и предлаже мере за унапређење исте; координира заједничке активности носилаца функција логистике у систему одбране, представља Сектор и стара се о сарадњи са ОЈ МО, државним органима и организацијама у оквиру своје надлежности; разрађује системске задатке и координира израду предлога одлука и решења за чије су доношење надлежни министар одбране и Влада Р. Србије; координира активности са другим унутрашњим јединицама МО и државним органима и организацијама одговарајућег нивоа у складу са надлежностима и законом; води кадровску политику и стара се о усавршавању, уздизању и вођењу кадра логистике и доноси одлуке и друга акта у складу са овлашћењима; обавља и друге послове по налогу министра одбране.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно- научних поља природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; познавање енглеског језика; положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за материјалне ресурсе у Министарству одбране, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; познавање енглеског језика - увидом у доказ о познавању енглеског језика; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Бирчанинова бр. 5.

Рок за подношење пријаве на конкурс: рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о познавању енглеског језика.

Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од јавног бележника.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Марко Ристић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства одбране, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага