ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 16.11.2016 Датум истека рока за пријављивање: 24.11.2016


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА


Орган у коме се попуњава положај:
Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније

Положај који се попуњава:
Директор Канцеларијe за ревизију система управљања средствима Европске уније – положај у другој групи


Опис послова: Руководи, планира и надзире рад Канцеларије; додељује дужности руководиоцима одељења; одлучује о правима, обавезама и дужностима запослених; обавља друге дужности у складу са законом; одговоран је за све независне екстерне ревизије које Kанцеларија обавља у својству ревизорског тела; одговоран је за систем контроле квалитета у оквиру Канцеларије; одговоран је за припрему и доношење ревизорске стратегије, укључујући методологију, методе узорковања за ревизије акција и трансакцијa и планирање ревизија; одговоран је за припрему и доношење годишњих ревизорских мишљења и ревизорских извештаја; одговоран је за давање мишљења о свим завршним рачунима (валидност завршног захтева за плаћање и тачност финансијских информација); одговоран је за сва остала питања која захтева или Оквирни споразум или финансијски споразуми потписани са Европском комисијом, уколико то није већ прописано законом.

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару; посебна стручна акредитација или цертификација у области ревизије; најмање 9 година професионалног искуства у области ревизије; искуство у интерној и/или ревизији (искуство стечено у раду као независни ревизор за појединца, Владу, компанију, правно лице или неку другу организацију); искуство у планирању, извршавању и извештавању о оперативним, финансијским, регулаторним ревизијама и ревизијама које се односе на усклађеност; искуство у спровођењу ревизија везаних за предприступну помоћ ЕУ; релеванто искуство у раду са Државном ревизорском институцијом; положен државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.


У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика – увидом у доказ о знању енглеског језика; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина бр.11.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; доказ о посебној стручној акредитацији или цертификацији у области ревизије; најмање 9 година професионалног искуства у области ревизије; искуство у интерној и/или ревизији (искуство стечено у раду као независни ревизор за појединца, Владу, компанију, правно лице или неку другу организацију); искуство у планирању, извршавању и извештавању о оперативним, финансијским, регулаторним ревизијама и ревизијама које се односе на усклађеност; искуство у спровођењу ревизија везаних за предприступну помоћ ЕУ; релеванто искуство у раду са Државном ревизорском институцијом; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту), доказ о знању енглеског језика; доказ о познавању рада на рачунару.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или  суду или од јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Дуња Даниловић тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од јавног бележника, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

 

претрага