ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 29.12.2016 Датум истека рока за пријављивање: 12.01.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члан 41. став 1. и 3. Закона о спољним пословима („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 126/07 - испр. и 41/09), члана 17. став 1, члана 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1195/2015 од 4. фебруара 2015. године, Министарство спољних послова оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
 Министарство спољних послова, Београд, Кнеза Милоша број 24-26.

II Радна места која се попуњавају:
1. радно место за административне послове, у звању референт у Генералном секретаријату–1извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза главног инспектора, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активностима главног инспектора; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди главни инспектор.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит;  најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.


Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-    знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација  на нивоу В1 провераваће се писмено и усмено;
-    познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
-    познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) - усмено;
-    вештине комуникације - усмено.

2. радно место за аутоматску обраду докумената, у звању млађи саветник, у Политичком архиву у Одељењу за административне и архивске послове, у Генералном секретаријату –2извршиоца;

Опис послова: Обрађује непубликована документа са степеном поверљивости политичког, економског и конзуларног садржаја; врши одабир архивске грађе за трајно чување и израђује информативна средства по годинама; прати законске и друге прописе из домена канцеларијског пословања; израђује пописе, регистре и инвентаре; обавља и друге послове и задатке које му одреди шеф Политичког архива.


Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни испит из архивистике; знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
 
-    знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2  провераваће се писмено и усмено;
-    познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
-    познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе – усмено;
-    вештине комуникације – усмено.

3. радно место за рад са истраживачима, у звању млађи саветник, у Дипломатском архиву у Одељењу за административне и архивске послове, у Генералном секретаријату –1извршилац;
Опис послова: Припрема стручне информације научним радницима и другим истраживачима у вези са захтевима за истраживање у Дипломатском архиву; учествује у прикупљању, чувању, коришћењу и припреми за публиковање спољнополитичких докумената; учествује у селекцији примарних и секундарних докумената трајне вредности; израђује и организује израду информативних средстава о преузетим фондовима и збиркама; учествује у изради пописа, извештаја и зборника и грађе; учествује у изради пројекта аутоматизације Дипломатског архива; обавља и друге послове и задатке које му одреди шеф Дипломатског архива.


Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни испит из архивистике; знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.


Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-    знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2  провераваће се писмено и усмено;
-    познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
-    познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе – усмено;
-    вештине комуникације – усмено.

Заједничко за сва радна места

III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство спољних послова Републике Србије, Одељење за персоналне и правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26
са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Милица Вучковић и Бранко Симић,  телефон: 011/306–8947 и 011/306-8576, од 10,00 до 13,00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, као и о избору језика који кандидат жели да полаже (енглески, француски, шпански, руски, кинески или арапски); изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, прва провера у изборном поступку и то провера знања енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво) и В2 (Vantage: напредни ниво) обавиће се почев од 11. фебруара 2017. године у Министарству спољних послова, Кнеза Милоша 24-26, Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организована безбедносна провера.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.

НАПОМЕНЕ:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства спољних послова www.mfa.rs, у делу ,,Jавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног и посебног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Званични језици Уједињених нација су: енглески, француски, шпански, руски, кинески и арапски. Кандидати су у обавези да у својим пријавама наведу један од наведених језика који желе да полажу у оквиру обавезне провере знања језика.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази (како је то наведено у тексту огласа) у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства спољних послова: www.mfа.rs, на wеb страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеb страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага