ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 18.01.2017 Датум истека рока за пријављивање: 26.01.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09)  

оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


I Орган у коме се радна места попуњавају:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана 16.

II Радна места која се попуњавају:

1) радно место за припрему аката,  у Групи за надзор,у Одељењу за заштиту државне имовине у Сектору за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским земљиштем , звање саветник - 1 извршилац;
Опис послова: Врши  контролу  општих и појединачних аката и  рада корисника средстава у државној својини у вези средстава која су им поверена на коришћење, са аспекта  законитог, рационалног и сврсисходног располагања и управљања државном имовином; припрема акта у циљу спровоћења управног поступка ради утврђивања постојања и важења правног основа за коришћење државне имовине; припрема акта за давање иницитиве пред надлежним  органима државне управе ради утврђивања незаконитости појединачних аката о располагању средствима у својини Републике Србије; припрема акта за давање иницијативе за покретање поступка одузимања непокретности која није у функцији остваривања надлежности органа државне управе, органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, односно делатности јавног предузећа, установе или друге организације; припрема акта  за подношење иницијативе за предузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије; извештава судове и друге државне органе у погледу поступака располагања и управљања државном имовином; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијима, специјалистичким академским студијима, специјалистичким струковним студијима, односно на основним студијима у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијима на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област располагања, заштите и контроле државне имовине – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено

2) радно место за контролу података о структури и вредности евидентиране државне имовине, у Групи за контролу података евидентиране имовине у државној својини, у Одељењу за евидентирање средстава у државној својини и аутоматску обраду података у Сектору за евиденцију и послове укњижбе, звање саветник - 1 извршилац;
Опис послова: Анализира достављене податке и врши контролу уноса података из јединствене евиденције државне имовине; врши анализе по свим критеријумима ради утврђивања структуре и вредности државне имовине; израђује и саставља информације и извештаје који се односе на евиденције које води Дирекција; даје мишљења, идејна решења и предлаже мере за унапређење апликативног софтвера јединствене евиденције непокретности и збирне евиденције покретних ствари; припрема и израђује акте у  комуникацији са институцијама ради достављања тражених података потребних за статистичке извештаје и анализе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области  у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци,  и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област јавне својине и евиденције – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

3) радно место за послове анализе и припреме података, у Групи за утврђивање имовине у државној својини стечене по пореском поступку и другом законском основу, у Одсеку за управљање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом законском основу, у Одељењу за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по пореском поступку и другом законском основу у Сектору за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона , звање млађи саветник - 1 извршилац;
Опис послова: Прикупља, анализира и евидентира закључене уговоре о давању на коришћење или привремено коришћење непокретних и покретних ствари у државној својини стечених по пореском поступку и другом законском основу и припрема извештаје; евидентира   решења која се доносе у поступку пред Дирекцијом; прати  реализацију појединачних уговора о давању на коришћење непокретних и покретних ствари и учествује у изради извештаја; прикупља неопходну документацију у поступку управљања државном имовином стеченом по пореском основу; обавља послове информисања корисника; сачињава извештаје  и припрема податке за статистичке и друге анализе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж  или најмање 5 година радног стажа у државним органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа из области пореског поступака и стицања по сили закона, закона о јавној својини  – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникација - усмено.

III  Место рада: Београд, Краља Милана 16.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка дирекција за имовину Републике Србије,  Краља Милана 16, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Љиљана Милутиновић, тел: 011/3346-397.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у делу Насловна страна,  http://www.rdi.gov.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од   01. фебруара 2017. године,  у Београду, у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, адреса Краља Милана 16. 

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту : www.rdi.gov.rs

НАПОМЕНЕ

За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на web страници Републичке дирекције за имовину : www.rdi.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага