ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 25.01.2017 Датум истека рока за пријављивање: 02.02.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09)  

оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


I Орган у коме се радна места попуњавају:

Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, Краља Милана 16.

II Радна места која се попуњавају:

1) радно место за праћење реализације уговора,  у Одсеку за уговарање,у Одељењу за имовинске послове, у Сектору за имовински поступак , звање саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Припрема потребну имовинско-правну и другу документацију за израду уговора;израђује уговоре о закупу и давању на коришћење непокретности у државној својини;обезбеђује и прикупља потребну документацију ради праћења испуњења уговорних обавеза;прати реализацију уговора у погледуизвршавања уговорених обавеза на начин и у роковима предвиђеним уговором;предузима потребне мере у сарадњи са Републичким државним правобранилаштвом ради заштите имовинско-правних интереса Републике Србије;организује закључење уговора о закупу и давању на коришћење;обавља и друге послове по налогу шефа Одсека..

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијима, специјалистичким академским студијима, специјалистичким струковним студијима, односно на основним студијима у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијима на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област јавне својине, облигационих односа – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено

2) радно место за спровођење поступка утврђивања удела државне својине, у Групи за утврђивање удела државне својине, у Одељењу за заштиту државне имовине, у Сектору за заштиту и контролу коришћења државне имовине и располагање грађевинским земљиштем, звање самостални саветник - 1 извршилац;

Опис послова: спроводи поступак ради припреме закључка Владе који се односи на утврђивање удела државне својине код правних лица; израђује и закључује споразум са правним лицем које користи ствари изграђене, односно прибављене средствима у својини Републике Србије, о утврђивању удела државне својине на основу закључка Владе;обавља послове везане за подношење иницијативе за предузимање правних мера и радњи у циљу заштите имовинских права и интереса Републике Србије;спроводи поступак и припрема предлог решења Дирекције о давању сагласности на одлуку надлежног органа корисника о стављању хипотеке на непокретности у својини Републике Србије;извештава судове и друге државне органе у погледу поступка располагања и управљања државном имовином; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област јавне својине  – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III  Место рада: Београд, Краља Милана 16.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка дирекција за имовину Републике Србије,  Краља Милана 16, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Љиљана Милутиновић, тел: 011/3346-397.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у делу Насловна страна,  http://www.rdi.gov.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од   15. фебруара 2017. године,  у Београду, у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, адреса Краља Милана 16. 

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту : www.rdi.gov.rs

НАПОМЕНЕ

За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на web страници Републичке дирекције за имовину : www.rdi.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
 

 

претрага