ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 01.03.2017 Датум истека рока за пријављивање: 09.03.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54, члана 55. и члана 61. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 3, члана 19. став 2, члана 20. став 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Правилника о  саставу конкурсне комисије, стучној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места у Државном правобранилаштву Дп-443/16 од 25. априла 2016. године и  Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-973/2017 од 10. фебруара 2017. године,  Државно  правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

I Орган у коме се радна места попуњавају
   Државно  правобранилаштво, Београд, Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају
1.Радно место: Правобранилачки помоћник - самостални саветник, у Одељењу  са седиштем у Новом Саду - 1 извршилац.
Опис послова радног места: обрађује сложене предмете из једне или више области права; саставља тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу извршења, и друге поднеске у вези са одговарајућим поступцима; заступа државне органе, посебне организације и јавне установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим надлежним органима по овлашћењу Правобраниоца или заменика; стара се о реализацији правноснажних одлука и наплати трошкова; предузима мере ради споразумног решавања спорног односа пре окретања поступка у случајевима у којима природа спора то допушта; сарађује са органима и организацијама које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца односно заменика о значајним запажањима до којих дође у току поступка; припрема стручне извештаје, анализе и обавештења; обавља послове утврђене годишњим распоредом и друге послове по налогу  Правобраниоца или заменика.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен правосудни испит.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области делокруга рада органа и из области  рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и обештећењу, Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и др.)- провераваће се усменим путем; вештина комуникације,  аналитичког резоновања и логичког закључивања-провераваће се усменим путем.

2.Радно место: Правобранилачки помоћник - самостални саветник, у Одељењу   са седиштем у Лесковцу, канцеларија у Врању - 1 извршилац.
Опис послова радног места: обрађује сложене предмете из једне или више области права; саставља тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу извршења, и друге поднеске у вези са одговарајућим поступцима; заступа државне органе, посебне организације и јавне установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим надлежним органима по овлашћењу Правобраниоца или заменика; стара се о реализацији правноснажних одлука и наплати трошкова; предузима мере ради споразумног решавања спорног односа пре окретања поступка у случајевима у којима природа спора то допушта; сарађује са органима и организацијама које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца односно заменика о значајним запажањима до којих дође у току поступка; припрема стручне извештаје, анализе и обавештења; обавља послове утврђене годишњим распоредом и друге послове по налогу  Правобраниоца или заменика.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен правосудни испит.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области делокруга рада органа и из области  рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и обештећењу, Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и др.)  - провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања-провераваће се усменим путем.

3. Радно место: Правобранилачки помоћник - саветник –1извршилац.
Опис послова радног места: по овлашћењу Правобраниоца или заменика саставља тужбе, жалбе, припрема предлоге ревизија, иницијативе за подизање захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу извршења и друге поднеске у вези  са одговарајућим поступцима; по овлашћењу Правобраниоца или заменика заступа државне органе, посебне организације и јавне установе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије пред судовима, органима управе и другим надлежним органима; стара се о реализацији правноснажних одлука и наплати трошкова; сарађује са органима и организацијама које заступа Правобранилаштво; обавештава Правобраниоца односно заменика о значајним запажањима до којих дође у току поступка; обавља и друге послове по налогу Правобраниоца или заменика.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци и положен правосудни испит.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области делокруга рада органа и из области  рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и обештећењу, Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и др.)-провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања-провераваће се усменим путем.

4.Радно место: Радно место за послове заступања и сарадње са Европским судом за људска права, у звању саветник, у Одељењу за заступање Републике Србије пред Европским судом за људкса права –1извршилац.
Опис послова радног места: припрема поднеске за Европски суд за људска права; анализира праксу Европског суда за људска права и упоређује је са националним правом ради обезбеђивања усклађености домаћег права и праксе са Конвенцијом; сарађује са судовима и другим органима државне управе у вези са усклађивањем домаћих прописа и праксе са Конвенцијом и праксом Европског суда и указује државним органима на могућу неусклађеност њиховог поступања са Конвенцијом; поступа у вези са склапањем поравнања и давањем једностраних декларација по налогу заменика-заступника; стара се о извршавању пресуда Европског суда за људкса права и израђује нацрте акционих планова и извештаја о њиховом извршавању, по налогу заменика-заступника; обавља и друге послове по налогу заменика-заступника.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен правосудни испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области делокруга рада органа и из области  рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и пракса Европског суда за људска права у односу на Републику Србију)-провераваће се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког резоновања и логичког закључивања-провераваће се усменим путем; познавање енглеског језика-провераваће се увидом у сертификат или други доказ о познавању енглеског језика; познавање рада на рачунару-провераваће се увидом у писани доказ о завршеној обуци за рад на рачунару или практичним радом на рачунару (када кандидат не приложи писани доказ о завршеној обуци за рад на рачунару).


III Место рада и трајање радног односа:
За радно место правобранилчки помоћник-самостални саветник, у Одељењу са седиштем у Новом Саду (које је у тексту конкурса означно редним бројем 1), место рада је Државно правобранилаштво, Одељење са седиштем у Новом Саду, Нови Сад, ул. Сутјеска  бр. 3.
За радно место правобранилчки помоћник-самостални саветник, у Одељењу са седиштем у Лесковцу, канцеларија у Врању (које је у тексту конкурса означно редним бројем 2), место рада је Државно правобранилаштво, Одељење са седиштем у Лесковцу, канцеларија у Врању, Врање, Трг Републике бр. 1.
За радно место правобранилачки помоћник-саветник (које је у тексту конкурса означена редним бројем 3), место рада је Државно правобранилаштво, Београд, ул. Немањина 26.
За радно место за послове заступања и сарадње са Европским судом за људска права, у звању саветник, у Одељењу за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права (које је у тексту конкурса означено редним бројем 4), место рада је Државно правобранилаштво, Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права, Нови Београд, Бул. Михајла Пупина 2.
На свим оглашеним радним местима радни однос се заснива на неодређено време.

Заједничко за сва радна места:

IV Општи услови за запослење :
Држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан,  да учеснику конкурса раније није  престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Рок за подношење пријава на јавни конкурс  је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Адреса на коју се подносе пријаве за сва радна места:
Државно правобранилаштво, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс и  називом радног места на које се конкурише“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Ивана Милошевић, тел. 011/ 363-12-24.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
-    потписана писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са  назначеним радним местом на које се конкурише;
-    изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
-    оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
-    оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
-    оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
-    оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
-    оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и др. акти из којих се може утврдити на којим пословима,  са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
-    оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању енглеског језика и познавања рада на рачунару-само за радно место под редним бројем 4.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којма се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег, бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиднеција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на web страници Државног правобранилаштва www.dpb.gov.rs, у делу „Јавност рада - Огласи и конкурси“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази које се прилажу уз пријаву, прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника.

IX Место, дан и време провере оспособљености, знања и вештина у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,  раузмљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, која се вреднују у изборном поступку, почеће од 24. марта 2017. године, са почетком у 10.00 часова, у просторијама Државног правобранилаштва, у седишту органа, у Београду, ул. Немањина 22-26, о чему ће учесници конкурса бити појединачно обавештени  телефоном или телеграмом на бројеве телефона или адресе  које су навели у својим пријавама.

Напомене:
Сагласно члану 64. Закона о државним службеницима, кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу,  у којима наводе  које доказе су приложили и  уз коју од пријава су приложили  доказе који се цене у изборном поступку.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас се објављује на огласној табли и web страници Државног правобранилаштва, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага