ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 15.03.2017 Датум истека рока за пријављивање: 23.03.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА  СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ На основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1, члана 18, члана 19. став 1. и члана 20. ст. 1.и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09) и Закључка Комисије 56 број: 112-1562/2017од 27. фебруара 2017. године

Оглашава
јавни конкурс
за попуњавање извршилачких радних места


I Орган у коме се раднa местa попуњавају:

Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд, Немањина број 4.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место у Групи за ревизију програма – изградња институција и јачање капацитета; друштвено-економски и регионални развој; запошљавање, социјална политика, образовање, промовисање родне равноправности и развој људских ресурса – Национални акциони програм, радно место за послове ревизије, у Канцеларији за ревизију система управљања средствима Европске уније, у звању саветник - један извршилац. 1

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

Опис послова: Обавља стручне послове у припреми годишњег плана ревизије; учествује у   прикупљању ревизорских доказа у складу са усвојеном методологијом; спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном методологијом; сарађује са одговорним лицима субјекта ревизије ради успешније реализације ревизије; проверава комплетност, тачност и веродостојност финансијских информација у телима / структурама укљученим у спровођење ИПА програма;  обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

2. Радно место у  Групи за ревизију програма - изградња институција и јачање капацитета; друштвено – економски и регионални развој; запошљавање, социјална политика, образовање, промовисање родне равноправности и развој људских ресурса – Национални акциони програм, радно место за стручну подршку ревизији, у Канцеларији за ревизију система управљања средствима Европске уније, у звању млађи саветник – два извршиоца. 2

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету;  завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског језика; познавање рада на рачунару.

Опис послова: Учествује у припреми оперативних планова ревизије за програме у оквиру делокруга Групе; учествује у прикупљању ревизорских доказа у складу са усвојеном методологијом; спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном методологијом; учествује у формирању ревизорских досијеа; припрема податке за израду извештаја и мишљења о спровођењу наведеног програма; учествује у извршавању мање сложених послова и води рачуна да обезбеди ефикасније и рационалније извођење ревизије у развоју техничке и технолошке подршке током остваривања ревизије; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

3. Радно место у Групи за ревизију у оквиру програма регионална и територијална сарадња,  радно место за стручну подршку ревизији, у Канцеларији за ревизију система управљања средствима Европскe уније, у звању млађи саветник - један извршилац 1

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијамау обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким струковним студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Опис послова: Учествује у припреми оперативних планова ревизије за програме, из делокруга Групе; учествује у прикупљању ревизорских доказа у складу са усвојеном методологијом; спроводи рачунске контроле и тестирања у складу са усвојеном методологијом; учествује у формирању ревизорских досијеа; припрема податке за израду извештаја и мишљења о спровођењу наведеног програма; учествује у извршавању мање сложених послова и води рачуна да обезбеди ефикасније и рационалније извођење ревизије у развоју техничке и технолошке подршке током остваривања ревизије; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

4. Радно место у Групи за ревизију у оквиру програма пољопривреда и рурални развој – ИПАРД програм, радно место за стручне послове ревизије, у Канцеларији за ревизију система управљања средствима Европске уније, у звању самостални саветник - један извршилац 1

Услови: Стечено високо образовање на основним акдемским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, ревизорски сертификат или овлашћење за вршење ревизије, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Опис посла: Стара се о припреми оперативних планова рада ревизије; учествује у припреми годишњег плана рада Канцеларије из свог делокруга; стара се да обезбеди ефикасније и рационалније извођење ревизије у развоју техниче и технолошке подршке током остваривања ревизије; припрема ревизорски извештај; учествује у припреми годишњег извештаја о ревизорским активностима и годишњег мишљења за програме из делокруга Групе који се подносе Европској комисији; припрема годишњег мишљења о завршном извештају о трошковима целокупног или делимичног затварања програма за које се подноси Европској комисији; обавља друге послове по налогу руководиоца.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радна места (под редним бројем; 1, 2, 3, 4.): Знање енглеског језика, провераваће се усмено и писмено (превод са енглеског на српски и са српског на енглески.), познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару (excel), стручна знања из области познавања рада Канцеларије – провераваће се писмено - путем теста, вештине комуникације провераваће се усмено – интервју.

III Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

IV Место рада: Београд, ул. Немањина број 4.

V Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд, Немањина број 11, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI  Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Ведрана Перовић, 011/363-9971
   
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

VII Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VIII Рок за подношење пријава je осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Национлне службе за запошљавање.

 IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба нагласити за које се радно место конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

За радно место под редним бројем 4 доставити оригинал или оверену фотокопију ревизорског сертификата или овлашћења за вршење ревизије.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази моги бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Документа која су оверена пре 01. марта 2017. године, могу бити оверена у општини или суду.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
 
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.

X  Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера стручне оспособљености, знања и вештина, обавиће се у Београду, почев од 03. априла 2017. године у просторијама Палате Србије, (СИВ) Нови Београд, Булевару Михајла Пупина 2, (источно крило), о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телeфона.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страници Kанцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага