ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 15.03.2017 Датум истека рока за пријављивање: 23.03.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-172/2017 од 26.01.2017. године,  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I     Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр. 22-26, Београд,
Управа за заштиту биља, Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд,
Републичка дирекција за воде, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд

II    Радна  места која се попуњавају:
 
1. Радно место за израду прописа из области пољопривреде, у звању самостални саветник, Одсек за нормативне послове и и хармонизацију прописа из области пољопривреде, Сектор за правне и нормативне послове, 1извршилац.

Опис послова: Учествује у изради нацрта закона и других прописа из делокруга Mинистарства; учествује у праћењу примене и анализира прописе из делокруга Mинистарства ради предлагања активности у циљу њихове реализације; даје оцену усклађености прописа са прописима ЕУ и учествује у изради хармониграма, упоредног прегледа подударања одредби сваког члана прописа са примарним и секундарним изворима права ЕУ; припрема основне елементе за дефинисање пројеката из различитих области и израђује уговоре о изабраним пројектима; припрема одговоре на писмене представке правних лица и грађана из делокруга Министарства и посланичка питања; даjе мишљења на нацрте закона и других прописа чији су предлагачи други органи државне управе; израђује нацрте уговора и решења који проистичу из уредби и других подзаконских аката; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа који регулишу област пољопривреде и познавање процедура и поступка израде и доношења нормативних аката- усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације -  усмено.

Место рада: Београд, Немањина бр. 22-24

2. Радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, Одсек фитосанитарне инспекције Крагујевац, са местом рада у Крагујевцу, Одељење фитосанитарне инспекције у Управи за заштиту биља, 1 извршилац

Опис послова: Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО организама у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописимакоји регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: - познавање Закона о здрављу биља, Закона о средствима за заштиту биља, Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта, Закона о генетички модификованим организмима, Закона о семену, Закона о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља, Закона о безбедности хране и Закона о општем управном поступку – усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације -  усмено.

Место рада: Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр. 7


3. Радно место водни инспектор, у звању саветник, Одсек водне инспекције Краљево, са местом рада у Шапцу, Одељење водне инспекције у  Републичкој дирекцији за воде, 1извршилац.

Опис послова: Врши контролу над изградњом објеката и извођење других радова који могу да проузрокују квалитативне или квантитативне промене у природном или вештачки успостваљеном водном режиму; врши контролу водних дозвола, водних сагласности, потврда, документације за одбрану од поплава, водних књига, пословних књига, катастра вода, катастра загађивача вода, катастра бујичних токова и катастра водопривредних објеката, и осталих докумената; врши контролу начина искоришћавања водопривредних објеката ради утврђивања да ли је њихово искоришћавање у складу са издатим водним сагласностима, водним дозволама и потврдама; контролише функционисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност тих објеката и постројења, као и функционисање, исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних вода; контролише режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, језерима и подземним водама; контролише постојање прописаног водног режима у погледу обезбеђења гарантованог минималног протицаја низводно од захвата; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство– хидротехнички смер или из научне области биотехничке науке – бујичарски смер или водопривредни смер или из стручне области технолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о водама, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање прописа који уређују област државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.


Место рада: Шабац, Господар Јевремова бр. 6.

4. Радно место водни инспектор, у звању саветник, Одсек водне инспекције Краљево, са местом рада у Чачку, Одељење водне инспекције у  Републичкој дирекцији за воде, 1извршилац.

Опис послова: Врши контролу над изградњом објеката и извођење других радова који могу да проузрокују квалитативне или квантитативне промене у природном или вештачки успостваљеном водном режиму; врши контролу водних дозвола, водних сагласности, потврда, документације за одбрану од поплава, водних књига, пословних књига, катастра вода, катастра загађивача вода, катастра бујичних токова и катастра водопривредних објеката, и осталих докумената; врши контролу начина искоришћавања водопривредних објеката ради утврђивања да ли је њихово искоришћавање у складу са издатим водним сагласностима, водним дозволама и потврдама; контролише функционисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност тих објеката и постројења, као и функционисање, исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних вода; контролише режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, језерима и подземним водама; контролише постојање прописаног водног режима у погледу обезбеђења гарантованог минималног протицаја низводно од захвата; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство– хидротехнички смер или из научне области биотехничке науке – бујичарски смер или водопривредни смер или из стручне области технолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о водама, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање прописа који уређују област државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Чачак, Жупана Страцимира бр. 2.

5. Радно место водни инспектор, у звању саветник, Одсек водне инспекције Смедерево, са местом рада у Зајечару, Одељење водне инспекције у  Републичкој дирекцији за воде, 1извршилац.

Опис послова: Врши контролу над изградњом објеката и извођење других радова који могу да проузрокују квалитативне или квантитативне промене у природном или вештачки успостваљеном водном режиму; врши контролу водних дозвола, водних сагласности, потврда, документације за одбрану од поплава, водних књига, пословних књига, катастра вода, катастра загађивача вода, катастра бујичних токова и катастра водопривредних објеката, и осталих докумената; врши контролу начина искоришћавања водопривредних објеката ради утврђивања да ли је њихово искоришћавање у складу са издатим водним сагласностима, водним дозволама и потврдама; контролише функционисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност тих објеката и постројења, као и функционисање, исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних вода; контролише режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, језерима и подземним водама; контролише постојање прописаног водног режима у погледу обезбеђења гарантованог минималног протицаја низводно од захвата; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство– хидротехнички смер или из научне области биотехничке науке – бујичарски смер или водопривредни смер или из стручне области технолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о водама, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање прописа који уређују област државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.


Место рада: Зајечар, Трг ослобођења бр. 1.

6. Радно место за послове набавки и за обраду финансијске документације за исплату текућих издатака, у звању млађи саветник– приправник*, Група за економско - финансијске послове у  Републичкој дирекцији за воде, 1извршилац. Радни однос се заснива на одређено време и траје годину дана.

Опис послова: Прикупља податке потребне за израду плана набавки Дирекције и Буџетског фонда за воде Републике Србије за текућу годину, учествује у припреми извештаај о извршењу плана набавки за претходну годину и тромесечних извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и набавкама на које се закон не примењује; учествује у припреми предлога одлуке о покретању поступка јавне набавке, односно набавке на коју се закон не примењује и предлога решења о образовању комисије за јавне набавке; припрема елементе и учествује у припрема огласа о јавним набавкама, предлога одлуке о додели уговора, о закључењу оквирног споразума, о обустави поступка јавне набавке, о признавању квалификације; учествује у раду комисије за јавне набавке, припреми конкурсне документације, изменама и/или допунама конкурсне документације; обрађује документацију и припрема за плаћање налоге за исплату по економским класификацијама које се односе на текуће расходе у Дирекцији; припрема и издаје потврде о висини остварених примања на годишњем нивоу; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; вештине комуникације – усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

IV Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд,  са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина 22-26, 11000 Београд.

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светлана Трпковић, телефон 011 3621-958.

VII  Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места под редним бројем 1.-5.: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место под редним бројем 6 (за пријем приправника): пријава са биографијом; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања), које издаје Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања (кандидати који у наведеном уверењу имају евидентиран стаж осигурања потребно је да доставе и доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж).

Напомена:

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима. Сви  докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду,  општини или код јавног бележника. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине www.mpzzs.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило,  и у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд,  Управе за заштиту биља, Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд и Републичке дирекције за воде, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд,  почев од 03.04.2017. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или телефонским путем,  на контакте које су навели у пријави.

Напомене:

За радна места под редним бројем 1.–5. радни однос се заснива на неодређено време, а за радно место под редним бројем 6. радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину.

За радна места под редним бројем 1-5.:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.  Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.


За радно место под редним бројем 6.:
 
Приправник* - Законом о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно са основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину; да приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса, као и да приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и  web страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине  www.mpzzs.gov.rs, Управе за заштиту биља и Републичке web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати опис послова радног места,  на порталу е-управе, и на web страници  и у периодичном издању  огласа Националне службе за запошљавање.

 

претрага