ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 22.03.2017 Датум истека рока за пријављивање: 30.03.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. Став 1. члана 18., члана 19. став 1. и члана 20. ст. 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51Број:112-1562/2017 од 27. фебруар 2017. године, Канцеларијa за сарадњу с медијима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА

I. Орган у коме се раднo местo попуњава:
Канцеларија за сарадњу с медијима, Београд, Немањина 11 .

II. Радно место које се попуњава:

Радно место уредника Интернет презентације, звање  самостални саветник, Одељење за интернет - 1 извршилац.

Опис послова: Врши аналитичку обраду новинарских текстова и њихово финално уређивање и обликовање у електронској форми за објављивање на интернету; врши уређивачку редакцију, реконструкцију и лектуру новинарских текстова, извештаја, бележака и саопштења; припрема и прилагођава посебна докумената, какви су материјали са седница Владе за објављивање у електронској форми на интернету, у циљу њихове доступности што широј јавности и остварења стандарда отворености у раду Владе; врши расподелу дневних и недељних задужења новинара за праћење конференција и других значајних планираних и најављених догађаја; врши избор приоритетних тема; организује новинаре и новинаре сараднике за праћење и извештавање о кампањама које води Влада на терену; организује и координира рад новинара у случају ванредних околности; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:  Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна оспособљеност провераваће се практичним радом (симулација)- уредничка редакција / редактура и прилагођавање новинарског текста информативног карактера објављивању у електронској форми на интернету; познавање делокруга рада Канцеларије за сарадњу с медијима ( Уредба о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима) провераваће се усмено; знање енглеског језика провераваће се писмено – превод текста са енглеског на српски језик; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације провераваће се усмено.

III. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

IV. Место рада:   Нови Београд, Палата Србија,  Булевар Михајла Пупина бр.2.
   
V. Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за сарадњу с медијима, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком „За јавни конкурс“.

VI. Лице које је задужено за давање обавештења: Сања Грубишић, тел: 011/361 01 55.

VII. Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VIII. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање

IX. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странке опредељују да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази моги бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Документа која су оверена пре 01. марта 2017. године, могу бити оверена у општини или суду или код јавног бележника.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке сама прибавити. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведене изјаве је могуће преузети на сајту Канцеларије за сарадњу с медијима на web адреси www.kzsm.gov.rs, у делу Конкурси.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
X. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 10. априла 2017. године, са почетком у  9:00 часова, у просторијама Палатe Србија, (СИВ), Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, (Источно крило),  о чему ће кандидати бити благовремено обавештени телефонским путем на брјеве телефона које су доставили у својим пријавама.

НАПОМЕНА:
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита, прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или од јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет страници Канцеларије за сарадњу с медијима: www.kzsm.gov.rs , на интернет страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага