ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 29.03.2017 Датум истека рока за пријављивање: 06.04.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09) и Закључка Комисије 51 број: 112-8236/2016-01 од 28. децембра 2016. године Министарство културе и информисања оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се раднa местa попуњавају:


Министарство културе и информисања, Београд, Влајковићева број 3.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место  за надзор над реализацијом процеса дигитализације у области културе и уметности, у звању виши саветник, у Сектору за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности –1извршилац.

Опис послова: Обавља послове континуираног праћења свих аспеката реализације процеса дигитализације у области културе и уметности на територији РС и анализира стање и подноси извештаје са предлогом мера за унапређење рада унутар Сектора; учествује у развојним пројектима дигитализације у сарадњи са установама културе и осталим учесницима у процесу дигитализације; редовно извештава о могућности унапређења финансијских перформанси процеса дигитализације; израђује и дефинише мерљиве параметре за праћење брзине реализације процеса дигитализације; обавља послове који се односе на комуникацију са свим релавантним учесницима; израђује матрице одговорности за реализацију планиране динамике и квалитета реализације, у складу са прописаниим технолошко/правно/финансијским мерама, стандардима и оквирима; обавља послове везане за израчунавање и презентација главних параметара ефикасности – KPI (Key Performance Indicator) са израдом анализе трендова и објашњења; учествује у процесима планирања и обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање процеса дигитализације – провераваће се симулацијом практичног рада; познавање Закона о општем управном поступку, Закона о библиотечко-информационој делатности, делокруг рада Министарства културе и информисања – усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за административне и евиденционе послове, у звању референт, у Групи за нормативне послове, у Сектору за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности – један извршилац.

Опис послова: Врши административне послове који се односе на писану и усмену кореспонденцију Сектора са другим државним органима, правним и физичким лицима из делокруга Групе; евидентира и преноси телефонске позиве и води евиденцију о састанцима за потребе Сектора; врши пријем, разврставање и евиденцију о кретањима предмета из делокруга Групе; врши административну обраду података; води интерне доставне књиге; врши послове у вези са расподелом материјала; прима, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног или природног смера, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и делокруг рада Министарства културе и информисања – усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару, вештина комуникације – усмено
.
III Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

IV Место рада: Београд, ул. Влајковићева број 3.

V Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Министарство културе и информисања, 11000 Београд, Влајковићева број 3, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI  Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:
Мирјана Ћирић, 011/33-45-694

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

VII Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VIII Рок за подношење пријава
на јавни конкурс je осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Национлне службе за запошљавање.

 IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба нагласити за које се радно место конкурише; фотокопија личне карте, ако је лична карта са чипом доставити очитану личну карту; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази моги бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Документа која су оверена пре 01. марта 2017. године, могу бити оверена у општини или суду.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Министартсва културе и информисања - http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/izjava-o-pribavljanju-dokumenata

X  Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера стручне оспособљености, знања и вештина, обавиће се у Београду, почев од 24. априла 2017. године, са почетком од 09,00 часова у просторијама Палате Србије (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2, (источно крило), у просторијама Министарства културе и информисања, Београд, Влајковићева 3 и у просторијама Историјског музеја Србије, Београд, Ђуре Јакшића 9, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телeфона или на електронске адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства културе и информисања, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага