ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 05.04.2017 Датум истека рока за пријављивање: 13.04.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3965/2016 од 11. априла 2016. године, Министарство здравља оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА


I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство здравља,  Београд, Немањина бр. 22-26.

II Радно место које се попуњава:
1.    Радно место шеф Одсека за програмску здравствену заштиту, у звању самостални саветник, у Сектору за јавно здравље и програмску здравствену заштиту –1извршилац.

Опис послова:
Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Одсеку, израђује годишњи план рада и извештај о раду Одсека; учествује у изради нацрта закона, других прописа и аката из делокруга одсека; ради на припреми приоритета у области програмске здравствене заштите, врши припрему планова програма и пројеката у области програмске здравствене заштите и учествује у изради националних стратегија и програма; сачињава приоритете и услове јавног позива за одабир пројеката и програма који се финансирају из буџета; образује интерсекторску комисију за одабир пројеката и програма који се финансирају из буџета, прати спровођење, ефекте и резултате програма и пројеката; сарађује са организацијама које се баве унапређењем здравственог стања угрожених популационих групација, факултетима здравствене струке и Републичким фондом за здравствено осигурање; и обавља и друге послове по налогу помоћника министра.


Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинскe науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 година или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци и знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: знање рада на рачунару -практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о здравственој заштити и Закона о јавном здрављу – усмемо; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.

 
2. Радно место здравствени инспектор у Одсеку за здравствену инспекцију Београд, Одељења за здравствену инспекцију, у звању саветник, у Сектору за инспекцијске послове –1извршилац

Опис послова:
Врши надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију објеката под надзором; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке, фармацеутске науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и положен возачки испит "Б" категорије

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару -практичним радом на рачунару; познавање Закона о здравственој заштити и Закона о правима пацијената – уснемо; вештина комуникације и процена мотивације за рад – усмено.
III Место рада:  Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство здравља, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „за јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.
 
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс

За радно место под редним бројем 1: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство),
За радно место под редним бројем 2.: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), оверена фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства здравља.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа; да основни суд односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у општини или суду.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложили траженен доказе.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, назначене вештине и знања бити проверени у просторијама Министарства здравља, ул. Немањина 22-26, Београд и у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 03. маја 2017. године са почетком у 9,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном на контакте које су навели у својим пријавама.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на на огласној табли и web страници Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs, на порталу e-управе, на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага