ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 12.04.2017 Датум истека рока за пријављивање: 24.04.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5271/2016 од 3. јуна 2016. године и 51 Број: 112-1726/2017 од 27. фебруара 2017. године, Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I. Орган у коме се радно место попуњава: 
    Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20.

II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове у изради прописа везаних за извршење буџета, у звању саветник, у Групи за израду прописа везаних за извршење буџета, Одељење буџета Републике Србије -  Сектор буџета –1извршилац.

Опис послова: Учествује у изради прописа везаних за извршење буџета; обавља нормативно - правне и студијско-аналитичке послове који се односе на израду одредби закона о буџету битне за његово извршење; учествује у изради предлога прописа које доноси Влада на предлог Министарства неопходних за извршење буџета, посебно прописа о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве; учествује у обављању послова везаних за промену буџетских апропријација у току године; обавља и друге послове које му одреди руководилац Групе.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Закона о министарствима - усмено; познавање Закона о  буџетском систему – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office); вештине комуникације – усмено.

2. Радно место за студијско-аналитичке послове буџета и инвестиционо планирање, у звању самостални саветник, у Одсеку за оцену капиталних пројеката – Сектор буџета –1извршилац.
   
Опис послова: Учествује у припреми и изради закона о буџету Републике; израђује упутства за израду буџета, посебно у делу утврђивања обима средстава за инвестиције; анализира достављене финансијске планове буџетских корисника и предлаже висину средстава за инвестиције; учествује у припреми и изради мишљења о усклађености других прописа са висином одобрених средстава у буџету Републике Србије; врши оцену поднетих захтева за промену апропријације и даје препоруке за њихову измену; прикупља податке и врши студијско-аналитичку обраду података и израђује компаративне анализе из области инвестиционог планирања; припрема основе за израду упутстава за планирање и припрему пројеката и припрема и израђује извештаје о сагледавању приоритета пројеката; врши обраду квантитативних и квалитативних параметара од значаја за одабир и рангирање пројеката и врши разврставање пријаве пројеката по значају и сарађује са предлагачима пројеката по спроведеном поступку рангирања и даје смернице за ефикаснију реализацију капиталних пројеката; води регистар планираних и одобрених инвестиција те прати њихово извршење и врши анализе и припрема извештаје о степену реализације капиталних пројеката за шефа Одсека; обавља и друге послове које му одреди шеф Одсека.
  
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке, односно из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; знање рада на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о  буџетском систему – усмено;     познавање Закона о планирању и изградњи – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office); вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; вештине комуникације – усмено.

3. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове у области буџетског система, у звању самостални саветник, у Групи за буџетски систем – Сектор буџета –1извршилац.
   
Опис послова: Учествује у припреми и изради стручних основа за израду закона о буџетском систему; припрема мишљења о примени прописа којима се уређује буџетски систем; припрема мишљења на усаглашеност других прописа са законом о буџетском систему; учествује у припреми и изради стручних основа за израду подзаконских аката за спровођење закона о буџетском систему; обавља нормативне и студијско-аналитичке послове на изради прописа којима се уређују јавни приходи и примања, јавни расходи и издаци и спроводи буџетски систем и прати прописе из других области ради иницирања измене овог закона; сарађује на изради прописа који су у надлежности других министарстава у делу који се односи на буџетски систем и дефинише инструкције за буџетске кориснике у циљу спровођења прописа из области буџетског система; евидентира и прати примену по датим мишљењима и инструкцијама и припрема и израђује анализе, извештаје и информације у вези примене прописа из области буџетског система; пружа смернице и упутства за израду нормативних аката из надлежности других ужих организационих јединица Сектора буџета и учествује у спровођењу мера везаних за привремени режим забране запошљавања у јавном сектору; обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.
   
Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 годинa радног искуства у струци; знање рада на рачунару (MS Office).
   
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи и познавање делокруга рада Министарства финансија – усмено;  познавање Закона о буџетском систему и подзаконских аката донетих на основу тог закона – путем симулације и усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office); вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; вештине комуникације – усмено.

4. Радно место за подршку нормативним пословима у области буџетског система, у звању млађи саветник, у Групи за буџетски систем – Сектор буџета – 1извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми стручних основа за израду закона о буџетском систему; учествује у припреми мишљења на усаглашеност других прописа са законом о буџетском систему; учествује у припреми и изради стручних основа за израду подзаконских аката за спровођење закона о буџетском систему; обавља нормативне и студијско-аналитичке послове на изради прописа којима се уређују јавни приходи и примања, јавни расходи и издаци и спроводи буџетски систем; прати прописе из других области ради иницирања измене овог закона; сарађује на изради прописа који су у надлежности других министарстава у делу који се односи на буџетски систем; обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; познавање рада на рачунару; знање енглеског језика.
 
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office); знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације – усмено.

5. Радно место за студијско-аналитичке послове праћења извршења финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање и праћење социјалних давања из буџета, у звању саветник, у Групи за систем финансирања организација за обавезно социјално осигурање и праћење социјалних давања из буџета - Сектор буџета – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми стручних основа за израду финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање у складу са буџетским системом и њиховој усклађености са законом о буџету Републике Србије; учествује у припреми одлука о давању сагласности Народне скупштине Републике Србије на финансијске планове организација обавезног социјалног осигурања; учествује у изради мишљења о прописима који захтевају ангажовање средстава из финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање; прати, анализира и сачињава извештаје о степену реализације финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање; анализира захтеве организација за обавезно социјално осигурање за обезбеђење средстава у буџету Републике Србије; анализира предлоге финансијских планова буџетских корисника у делу социјалних давања из буџета и њихове усаглашености са елементима из Фискалне стратегије; сарађује са фондовима ПИО, Републичким фондом за здравствено осигурање, Националном службом за запошљавање и Фондом за социјално осигурање војних осигураника, ради праћења стања у тим областима; формира и ажурира базу података о корисницима социјалних давања из буџета, као и друге послове које одреди руководилац Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о здравственом осигурању, Закона о здравственој заштити и Закона о пензијском и инвалидском осигурању - усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office); вештине комуникације – усмено.

III Место рада: Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша број 20, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 10 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.  Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
   
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства финансија, на адреси www.mfin.gov.rs  у делу „Запошљавање-Конкурси“.
   
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се почев од 10. маја 2017. године, од 8,30 часова у Палати ''Србија'', Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
   
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
   
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.
   
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.
   
Овај оглас објављује се на web страници Министарства финансија: www.mfin.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
   
* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага