ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 19.04.2017 Датум истека рока за пријављивање: 27.04.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1682/2017од 27.02.2017.године, Републички завод за статистику, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИТИКУ

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракић бр.5

II Радна места које се попуњавају:


1.Статисичар аналитичар у звању саветник, Сектор пословних статистика, Одсек за статистику спољне трговине, број извршилаца1. 

Опис послова:
Ради на припреми методологије и на ревизији методологије и методолошких инструмената за комплексне статистичке обрачуне из области спољне трговине; ради на припреми потребних информација за рад радних група при министарствима и за вођење билателарних и мултилатералних преговора и учествује на међународним састанцима и у пројектима међународне сарадње; прати инструменте економске и друге политике у области спољне трговине; ради на припремању и спровођењу комплексних статистичких обрачуна; проналази оптимална решења у примени аутоматске обраде података, публиковању података и за спровођење комплексних статистичких обрачуна; консултује кориснике и даваоце статистичких података о релевантности и адекватности извора података и предлаже врсте аналитичког и другог коришћења података од стране корисника; припрема и учествује у изради класификација и номенклатура, студија, анализа и других докумената потребних за кориснике; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови:
Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или друштвено- хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару -практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области статистике спољне трговине – усмено; вештина комуникације и мотивација за рад – усмено.

 
2. статистичар аналитичар у звању саветник, Сектор пословних статистика, Група за статистику употребе информационо –комуникационих технологија и пословне тенденције,број извршилаца 1.

Опис послова:
Учествује у изради, изменама и допунама методолошких основа и инструмената статистичког истраживања; учествује у припреми и спровођењу истраживања; дефинише захтева за измене и допуне пројекта аутоматске обраде података за поједине фазе истраживања; врши анализу обухвата, квалитета, конзистентности и тачности података по постојећем програму логичке контроле; припрема табеларне приказе, коментаре и објашњења у званичним публикацијама и за Интернет презентацију; припрема података за различите аналитичке прегледе и учествовање у припремању пројеката за поједине кориснике; учествује у дефинисању и креирању базе података за потребе корисника; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области економске науке, организационе науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару -практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области основних фаза истраживања – усмено; вештина комуникације и мотивација за рад – усмено.3. статистичар аналитичар у звању саветник, Сектор за развој и информисање, Одсек за методологију узорка, број извршилаца 1.

Опис посла:
Дефинише план (дизајн) узорака за статистичка истраживања на бази узорка - припрема оквир за избор узорка, одређује тип, величину и алокацију узорка, врши избор узорка и припрема систем оцењивања, израчунава оцене параметара и њихове стандардне грешке; учествује у припрема методолошких основа, инструмената и у обради и оцењивању параметара за контролу квалитета пописа; за статистичка истраживања на случајним узорцима, суделује у изради радних докумената, анализа и студија као и у припреми делова других извештаја који се односе на методологију узорка и тачност података; учествује у развојним активностима Одсека; проучава и примењује међународне препоруке и стандарде из области методологије узорка и контроле квалитета података пописа; учествује у међународним пројектима; обавља и друге послове по налогу Шефа Одсека.

Услови:
стечено високо образовање из научне области математичке науке, економске науке, рачунарске науке или саобраћајно инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области теорије узорка и примена у пракси – усмено; вештина комуникације и мотивација за рад – усмено.

4. Радно место за послове плана и анализе пројеката у звању саветник, Сектор општих послова и прикупљања података на терену, Одељење за финансијско материјалне послове, књиговодство и логистику, Група за финансијско праћење, пројеката, књиговодство и извештавaње, број извршилаца1.

Опис посла:
Води помоћну евиденцију о донацијама и припрема извештаје о реализацији донација; учествује у изради предлога финансијског плана у делу који се односи на реализацију донација; припрема налоге за плаћање са донаторских рачуна; припрема извештаје о утрошеним средствима у односу на планирана средства по наменама; припрема налоге за плаћање са донаторских рачуна у систему трезора, друга плаћања према иностранству и води помоћну евиденцију; контактира са сарадницима унутар и изван Завода у циљу пружања адекватних информација везаних за извршење буџета пројеката, учествује у припреми извештаја и документације за потребе ревизије пројеката. прати утрошак средстава по ближим наменама; Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови:
стечено високо образовање из научне области економске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
познавање рада на рачунару -практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области финансијског планирања и извршавање буџета – усмено; вештина комуникације и мотивација за рад – усмено.

III Место рада:  Београд, ул. Милана Ракића  бр. 5

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Републички завод за статистику, 11000 Београд, ул. Милана Ракића бр. 5, са назнаком „за јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања Алексић, телефон: 011/2413 319.
 
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија сертификата или други доказа о знању енглеског језика.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републчког завода за статистику www.stat.gov.rs
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа; да основни суд односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у општини или суду.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложили траженен доказе.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, изборни поступак ће започети  12.05.2017. године у просторијама Републичког завода за статистику, ул. Милана Ракића бр.5, Београд са почетком у 9,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном на контакте које су навели у својим пријавама.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на на огласној табли и web страници Републичког завода за статистику : www.stat.gov.rs, на порталу e-управе, на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

претрага