ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 26.04.2017 Датум истека рока за пријављивање: 04.05.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство привреде, на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08,  104/09 и 99/2014), члана 17. став 1, члана 19. ст. 2, члана 20. став 1. и 2, члана 21. и 22. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-2779/2017 од 28. марта 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРСЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ


I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за управне послове у области регистрације привредних друштава, звање саветник, Група за управне и надзорне послове у области регистрације привредних субјеката, Сектор за привредна друштва и привредне регистре - 1 извршилац.
    Опис послова радног места: Припрема решења и закључке у другом степену у поступку уписа у регистар привредних друштава, огранака и представништава страних правних лица, задруга и других привредних субјеката са статусом правног лица; учествује у дефинисању карактеристичних ситуација за примену идентичних ставова; припрема предлоге одговора на тужбе надлежном Управном суду у управним споровима против коначних решења која се односе на регистрацију привредних друштава; припрема ванредне правне лекове против одлука суда у управним споровима (захтеви за преиспитивање одлука Управног суда Врховном касационом суду и тужбе за понављање поступака); поступа по представкама, предлозима и притужбама на рад Агенције за привредне регистре и врши комуникацију са Агенцијом и другим органима; обавља  и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Закона о општем управном поступку и Закона о привредним друштвима - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
             

2. Радно место за стручну подршку праћења пројеката, звање сарадник, Група за планирање, одабир и праћење реализације инфраструктурних пројеката, Одељење за планирање и праћење инвестиција у инфраструктурне пројекте, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте - 1 извршилац. 

Опис послова радног места: Пружа стручну подршку у прикупљању и обједињавању података за обављање послова из делокруга Групе; води и ажурира податке у Регистру свих пројеката који се реализују у Сектору; води документациону базу која садржи податке за израду буџета Сектора; припрема податке за израду Програма мера за подстицање регионалног развоја; учествује у активностима у вези са припремом и објављивањем јавног позива за пријављивање пројеката; учествује у припреми података потребних за израду извештаја из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему и Закона о регионалном развоју - усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
           
3. Радно место за евиденционе послове, звање референт, Група за информатичку и оперативну подршку, Одељење за јавне набавке, стручне и оперативне послове, Секретаријат Министарства - 1 извршилац. 
Опис послова радног места: Обавља послове организације и коришћења и одржавања возног парка и води еведенције о коришћењу службених возила и потрошњи горива за службена возила; води евиденције издатих путних налога, регистрацији и серевисирању возила; обавља послове издавања путних налога за службена возила и сервисирање возила и припрема овлашћења за коришћење; обједињује податке о коришћењу службених возила према прописаним елементима за израду обједињеног извештаја који се доставља надлежној комисији; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Средња стручна спрема друштвеног, природног, техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе o начину коришћења службених возила и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
           
4. Радно место за подршку пословима праћења и контроле инвестиционих пројеката, звање саветник, Одсек за праћање и контролу реализације инвестиционих пројеката, Одељење за инвестиције - 1 извршилац. 
Опис послова радног места: Прикупља податке и информације о реализацији инвестиционих пројеката и израђује извештаје; учествује у праћењу и контроли реализације инвестиционих пројеката и израђује извештаје и анализе о предузетим мерама; учествује у предлагању мера за измену начина реализације инвестиционих пројеката, измену рокова, смањење износа додељених средстава сразмерно признавању делимичног испуњења уговорних обавеза укључујући, као и предлоге које се односе на измену, допуну или раскид уговора о додели средстава подстицаја; води евиденције активних пројеката и пројеката у мониторингу, као и раскинутих уговора о додели средстава подстицаја; обавља редовну и непосредну комуникацију са корисницима средстава подстицаја; учествује у контроли достављених извештаја независних ревизора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о улагањима и Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција, Закона о контроли државне помоћи и Уредбе о правилима за доделу државне помоћи – писмено путем теста и усмено; знање енглеског језика – увидом у сертификат или други доказ о знању енглеског језика, знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.           

III Место рада: Кнеза Милоша 20, Београд (за радна места под редним бројем 1, 3 и 4) и Влајковићева 10, Београд (за радно место под редним бројем 2).

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство привреде, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком: „За јавни конкурс“ и наводом радног места за које се пријава подноси.

V Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

VI Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Драгана Маркићевић и Наташа Стефановић (36-42-833).

VII Oпшти услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити на које радно место се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању енглеског језика (само за радно место под редним бројем 4). 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
 Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства привреде www.privreda.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

IX Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радном месту које је оглашено, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 15. маја 2017. године у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2 и у просторијама Министарства привреде, Кнеза Милоша 20, о чему ће учесници конкурса благовремено бити обавештени на бројеве телефона или адресе које наведу у својим пријавама.

Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве за свако радно место уз навођење уз коју од пријава су приложили тражена документа.

За сва радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

Овај оглас објављује се на web страници Mинистарства привреде www.privreda.gov.rs, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се могу погледати описи послова за сва радна места,  на web страници  (порталу) е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању  огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага