ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 03.05.2017 Датум истека рока за пријављивање: 11.05.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, члана 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 и 109/09) и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-2682/2017 од 30. марта 2017. године,

Министарство рударства и енергетике оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕI. Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство рударства и енергетике, Београд, Немањина брoj 22-26.

II. Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку економским и правним пословима у области нафте, деривата нафте и природног гаса, у звању млађи саветник, у Одсеку за правне и економске послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса, Сектор за нафту и гас - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми анализе ефеката закона; прати ефекте прописа из области нафте и гаса и учествује у изради извештаја и предлога мера и активности; учествује у праћењу извршења Енергетског биланса у делу нафте, деривата нафте и природног гаса као и у припреми предлога мера и активности; учествује у припреми основа за извештаје, анализе, информације; ажурира и анализира базу података сагласно прописима Европске уније за праћење и анализу увоза, извоза и цена нафте и деривата нафте; ажурира и анализира базе података цена сирове нафте, деривата нафте и природног гаса на домаћем тржишту, у региону, Европи; ажурира базе података и израђује анализе и извештаје из делокруга сектора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Законa о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) - усмено; познавање Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) - усмено; познавање Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено.


2. Радно место руководилац Групе, у звању виши саветник, у ужој унутрашњој јединици изван састава сектора и Секретаријата - Групи за интерну ревизију - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; обавља најсложеније послове ревизије и руководи ревизорским тимом; руководи ревизијама система, ревизијама успешности пословања, финансијским ревизијама и ревизијама усаглашености; пружа савете руководству и запосленима путем извештаја о обављеним ревизијама и прати спровођење препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија; припрема и подноси на одобравање министру нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије; омогућава обуку, усмерава и врши надзор над радом интерних ревизора и одобрава планове обављања појединачне ревизије; надгледа спровођење годишњег плана интерне ревизије и примену методологије интерне ревизије; примењује професионалне и етичке стандарде; сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду, израђује радне папире, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, најмање седам година радног искуства у  струци на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, знање енглеског језика, познавања рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) - усмено; познавање Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 99/11 и 106/13) - усмено; познавање Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 99/11 и 106/13) - усмено; положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору - увидом у писани доказ о положеном испиту (уверење или сетрификат о положеном стручном испиту); познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено; вештина аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова и вештина комуникације - усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

III. Трајање рада и место рада:

Рад на оба радна места заснива се на неодређено време и место рада за оба радна места је Београд, ул. Краља Милана 36.

IV. Услови за рад на радном месту:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-    потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити радно место на које се конкурише);
-    изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам да прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
-    уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији;
-    извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији,
-    доказ о одговарајућој стручној спреми (оверена фотокопија дипломе);
-    доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима у оригиналу или овереној фотокопији (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
-    доказ о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору (за радно место под тачком 2. конкурса);
-    доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) у оригиналу или овереној фотокопији.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.  
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

VI. Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Министарство рударства и енергетике, Београд, Краља Милана 36, са назнаком „За јавни конкурс са називом радног места на које се конкурише”.

VIII. Лицe која je задуженo за давање обавештења о јавном конкурсу:

Алекса Терзић, телефон 011/3604444.

IX. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку и то: провера познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару - за оба радна места, а за радно место под тачком 2. конкурса и провера вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова, обавиће се у просторијама Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, почев од 22. маја 2017. године, са почетком у 9:00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Са кандидатима који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, а за радно место под тачком 2. конкурса и проверу вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих способности и вештине руковођења, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа, обавиће се у Министарству рударства и енергетике, Београд, ул. Краља Милана 36, а кандидати ће о датуму и времену провере бити накнадно обавештени телефоном или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене:

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији оверени у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике, интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага