ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 17.05.2017 Датум истека рока за пријављивање: 25.05.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), в. д. директор Управе за  трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II Радна места које се попуњавају:

ЦЕНТРАЛA БЕОГРАД

1) Радно место за стручно-административне послове, Група за стручно-оперативне послове, звање млађи саветник - 1 извршилац;
Опис послова: Учествује у припреми материјала за седнице Владе из надлежности Управе за трезор и обавља стручне и административне послове за потребе рада Колегијума Управе и Централе; врши пословну кореспонденцију са директорима унутрашњих јединица Управе и другим органима и организацијама ван Управе, као и са међународним организацијама и страним мисијама и делегацијама и организује састанаке са представницима међународних организација и страних мисија и израђује извештаје о одржаним састанцима; ажурира и архивира обрађене предмете и води евиденције о предметима; израђује дневне, месечне и годишње извештаје о раду организационих јединица; прикупља и обједињује извештаје о раду унутрашњих јединица Управе; обавља административне и оперативне послове за потребе директора Управе за трезор; врши пријем, отпремање и разврставање поште и другог материјала за потребе директора; рукује и чува печате и штамбиље; обавља и друге послове по налогу налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа из области државне управе и канцеларијског пословања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

2) Оператер за обраду зарада, Одељење за обраду личних примања, Сектор за обраду личних примања, звање референт - 1 извршилац;
Опис послова: Врши пријем, обраду и контролу исправности документације за обрачун личних примања код корисника буџетских средстава; обавља послове уноса података у систем за обрачун личних примања путем аутоматске обраде, у складу са процедурама; врши обраду и обрачун накнада за боловања која се финансирају из фондова обавезног социјалног осигурања и израђује захтеве за рефундацију, који се достављају надлежним фондовима; води прописане евиденције о зарадама и накнадама зарада код корисника буџетских средстава; чува и архивира документацију и податке о личним примањима у електронској и папирној форми; израђује статистичке и друге извештаје о исплаћеним зарадама и броју запослених; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област плата државних службеника и намештеника, као и пореза и доприноса – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.


3) Координатор за извештавање, Одељење за извештавање о личним примањима, Сектор за обраду личних примања, звање самостални саветник - 1 извршилац;
Опис послова: Координира пословима ажурирања и контроле података у евиденцијама и регистрима о личним примањима; врши контролу обрађених података за финансијско извештавање и израђује извештаје и информације за буџетске кориснике; даје предлоге за измене и допуне у постојећим пројектно-програмским решењима и учествује у њиховој имплементацији; сарађује са унутрашњим јединицама Управе, буџетским корисницима и другим надлежним органима ради благовременог прибављања и обраде података од значаја за извештавање о личним примањима; анализира и прати прописе из делокруга рада организационе јединице и обавља пословну комуникацију са банкама и другим примаоцима уплата на име личних примања око начина достављања извештаја о пренетим уплатама на рачуне примаоца прихода; припрема податке и учествује у изради извештаја о извршеним исплатама зарада; учествује у изради пријава о извршеним исплатама личних примања које се подносе надлежним пореским органима и организацијама социјалног осигурања; прати и анализира податке из извршених обрада и сарађује са буџетским корисницима, другим органима и организацијама на пословима из области извештавања и информисања; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област обраде личних примања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.


4) Координатор електронских јавних плаћања, Група за електронско пословање, Одељење за извршавање јавних плаћања, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање самостални саветник - 1 извршилац;
Опис послова: Стара се о благовременом поступању администратора електронских плаћања по захтеву корисника за приступ сервису за електронска плаћања; администрира захтеве за издавање токена и расподељује токене по филијалама; учествује у решавању рекламација корисника по обављеном плаћању путем електронског сервиса; припрема податке за извештаје о обављеним пословима Групе и друге потребне извештаје и информације из делокруга послова које обавља; извршава процедуре предвиђене упутствима и директивама за рад на појединим пословима који су у надлежности Управе;  прати прописе из области делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

5) Aналитичар електронских јавних плаћања, Група за електронско пословање, Одељење за извршавање јавних плаћања, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање млађи саветник - 1 извршилац;
Опис послова: Прима захтеве корисника јавних плаћања за приступ електронском сервису за платни промет који су добијени од запослених у филијалама; администрира примљене захтеве кроз одговарајућу апликацију;  прати прописе из области делокруга рада Групе; прима и учествује у решавању рекламација корисника по обављеном плаћању путем електронског сервиса; извршава процедуре предвиђене упутствима и директивама за рад по појединим пословима које ради Управа за трезор;  обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област  буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

6) Координатор пословних процеса, Група за пословне процесе, Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику, звање самостални саветник - 1 извршилац;
Опис послова: Oбавља послове дефинисања, пројектовања и координације пословних процеса и процедура који се обављају у Групи, са осталим организационим јединицама Сектора и другим релевантним субјекатима; учествује у изради и изменама пројеката везаних за пословне процесе Сектора и даје захтеве и предлаже технолошка решења за пројектовање и програмирање информационих система за допуне и измене у постојећим пројектно-програмским решењима и учествује у имплементацији нових пројеката и програмских решења; припрема методолошка и друга упутстава ради јединственог поступања организационих јединица Сектора и Управе у примени законских прописа, упутстава министра финансија и других надлежних органа; анализира и даје предлоге за решавање проблема у функционисању Групе; сарађује са свим релевантним субјектима на пословима из делокруга рада Управе и Сектора; сарађује са организационим деловима Управе у припреми методолошких и других упутстава о јединственим поступцима Сектора и Управе; координира израдoм упутстава за потребе Групе, Сектора и организационих јединица Управе и обавља инструктажу и стручно оспособљавање радника из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

7) Радно место за управно-правне послове, Група за радно-правне односе, Одељење за људске ресурсе, Сектор за људске и материјалне ресурсе, звање саветник - 1 извршилац;
Опис послова:  Израђује акте о правима и дужностима државних службеника и намештеника у Управи;  прати прописе из области државне управе, радних односа и пензијског, инвалидског и здравственог осигурања; израђује поднеске (одговор на тужбу, жалба и други припремни поднесци) за потребе другостепених органа у поступку радних и управних спорова које су покренули запослени или Управа; обавља стручно-техничке и административне послове за потребе рада Дисциплинске комисије у Управи; израђује акте у поступку накнаде штете која је проузрокована на раду или у вези с радом; припрема и учествује у изради акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи; учествује у припреми нацрта кадровског и финансисјког плана Управе; израђује потврде из радног односа; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област државне управе, управног поступка и радних односа – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

8) Радно место за анализу и контролу пријема административне опреме, Група за контролу и одржавање објеката и опреме, Одељење за материјалне ресурсе, Сектор за људске и материјалне ресурсе, звање саветник - 1 извршилац;
Опис послова: Израђује анализу о стању административне опреме; учествује у планирању набавки административне опреме; врши анализу тржишта и израђује техничке делове документације у вези набавки опреме; прати поступак пријема опреме; води евиденцију примљене административне опреме; учествује у надзору редовних и ванредних пописа у Централи и филијалама; припрема податке и учествује у изради предлога финансијског плана Управе; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и канцеларијског пословања – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.


III Место рада: Београд, Поп-Лукина 7-9

ФИЛИЈАЛA ВРАЊЕ

9) Директор филијале, звање виши саветник - 1 извршилац;
Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у филијали; прати, контролише, стара се и одговара за законит рад филијале; остварује сарадњу са локалним органима самоуправе, локалним трезорима, јавним предузећима и корисницима буџетских средстава; учествује у решавању спорних питања из делокруга рада филијале са представницима државних органа, организација и фондова; стара се о спровођењу законских решења из области буџетског система, платног промета и мера из области директних подстицаја; организује и координира рад на регистрима који се воде у Управи; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 7 година радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област државне управе, буџетског система, платних услуга и радних односа – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације-усмено.

IV Место рада: Врање, Краља Стефана Првовенчаног бр. 1

ФИЛИЈАЛA ЗАЈЕЧАР

10) Евидентичар у контроли, експозитура Неготин, звање референт - 1 извршилац;
Опис послова: Обавља пријем и контролу (формална и рачунска) налога за коришћење средстава са рачуна корисника јавних средстава; обавља оверу примљених налога и води потребне евиденције; иницира отклањање уочених грешака на налогу (шифра плаћања и др.); врши контролу и исправке завршних рачуна и прати извршење налога за принудну наплату; учествује у пословима девизних плаћања; врши пријем и обраду захтева за упис, обнову, промену или брисање из Регистра, као и захтева за остваривање права на финансијске подстицаје; издаје потврде о упису и статусу у Регистру; обавља унос података са изворне документације, решава спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама рада на припреми података и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

V Место рада: Неготин, Ђорђа Станојевића бр. 68

ФИЛИЈАЛA КРАГУЈЕВАЦ


11) Благајник, експозитура Кнић, звање референт - 1 извршилац;
Опис послова:  Обавља требовање, пријем и предају новца трезору на основу бона и проверава примљене односно предате пакете; обавља пријем и издавање готовине на основу докумената, израђује спецификације новца и проверава идентитет примаоца новца; обавља замену  похабаних новчаница и замену новца; обавља процену оштећених новчаница; одговоран је за стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне и врши контролу исте; обавља бројање и формирање пакета од рестлова готовине примљене у пакету, врши контролно бројање и бројање и прераду готовине примљене у току дана и формирање пакета; води књиге мањкова и вишкова, књиге по којој се у току рада предаје готовина бројачком столу ради контроле, прераде и бројења, као и требовање, предају и пријем готовине; обавља обраду документације на рачунару; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.


VI Место рада: Кнић, Главни пут б.б

ФИЛИЈАЛA ПИРОТ


12) Радно место за организацију послова буџетских евиденција, Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику, звање самостални саветник - 1 извршилац;
Опис послова:  Обавља послове који се односе на уплату, распоред и повраћај јавних прихода и примања; организује послове на вођењу Регистра корисника јавних средстава и  Регистра  подрачуна; обавља контролу годишњих рачуна; обавља рачунску, логичку и упоредну контролу података у статистичким извештајима и отклања уочене пропусте; прима, обрађује и контролише образац П/Р локалних самоуоправа; обавља суштинску и формалну контролу поднете документације за отварање подрачуна, припрема податке и табеле за извештаје; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.


VII Место рада: Пирот, Српских владара бр. 87

13) Благајник, експозитура Димитровград, звање референт - 1 извршилац;
Опис послова:  Обавља требовање, пријем и предају новца трезору на основу бона и проверава примљене односно предате пакете; обавља пријем и издавање готовине на основу докумената, израђује спецификације новца и проверава идентитет примаоца новца; обавља замену  похабаних новчаница и замену новца; обавља процену оштећених новчаница; одговоран је за стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне и врши контролу исте; обавља бројање и формирање пакета од рестлова готовине примљене у пакету, врши контролно бројање и бројање и прераду готовине примљене у току дана и формирање пакета; води књиге мањкова и вишкова, књиге по којој се у току рада предаје готовина бројачком столу ради контроле, прераде и бројења, као и требовање, предају и пријем готовине; обавља обраду документације на рачунару; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

VIII Место рада: Димитровград, Балканска бр. 51

ФИЛИЈАЛA ЧАЧАК


14) Шеф експозитуре, експозитура Горњи Милановац, звање сарадник - 1 извршилац;
Опис послова:  Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у подручној јединици - експозитури из чл. 4. и 23. овог Правилника; обавља контролу исправности налога и других докумената; издаје потврде за чије издавање је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава записник о повреди прописа и предузима друге мере; обавља послове претходне контроле и благајничке послове када је то потребно; прати, контролише и стара се о законитом раду експозитуре; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару;
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникација - усмено.

IX Место рада: Горњи Милановац, Карађорђева бр. 3

ФИЛИЈАЛA ВРШАЦ


15) Благајник, звање референт - 1 извршилац;
Опис послова:  Обавља требовање, пријем и предају новца трезору на основу бона и проверава примљене односно предате пакете;  обавља пријем и издавање готовине на основу докумената, израђује спецификације новца и проверава идентитет примаоца новца; обавља замену похабаних новчаница и замену новца; обавља процену оштећених новчаница;  одговоран је за стање готовине исказане у обрачуну дневне благајне и врши контролу исте; обавља бројање и формирање пакета од рестлова готовине примљене у пакету, врши контролно бројање и бројање и прераду готовине примљене у току дана и формирање пакета; води књиге мањкова и вишкова, књиге по којој се у току рада предаје готовина бројачком столу ради контроле, прераде и бројења, као и требовање, предају и пријем готовине; обавља обраду документације на рачунару; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

16) Радно место за подршку корисницима, звање референт - 1 извршилац;
Опис послова: Обавља документовану процедуру на одржавању и имплементацији стандардизованог системског, апликативног и продукционог софтвера на радним станицама корисника; проверава исправност инсталирања оперативног система и апликативних пакета, да ли је испоручена потребна документација и да ли су стандардни параметри код пријема нових радних станица правилно подешени; обавља софтверско повезивање локалног и мрежног штампача на радне станице; обавља кратке обуке корисника код увођења нових апликација; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање области инсталирања, одржавања и администрирања системско–техничких компоненти информационог система, оперативних и других софтверских система, као и система за управљање базама података – усмено; познавање енглеског језика - писмено (тестом); познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникација - усмено.


X Место рада: Вршац, Феликса Милекера бр. 17

17) Шеф експозитуре, експозитура Бела Црква, звање сарадник - 1 извршилац;
Опис послова:  Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у подручној јединици - експозитури из чл. 4. и 23. овог Правилника; обавља контролу исправности налога и других докумената; издаје потврде за чије издавање је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава записник о повреди прописа и предузима друге мере; обавља послове претходне контроле и благајничке послове када је то потребно; прати, контролише и стара се о законитом раду експозитуре; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникација - усмено.

XI Место рада: Бела Црква, Јована Поповића бр. 58

ФИЛИЈАЛA СУБОТИЦА


18) Шеф експозитуре, експозитура Бачка Топола, звање сарадник - 1 извршилац;
Опис послова:  Руководи, организује, планира, усмерава, координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у подручној јединици - експозитури из чл. 4. и 23. овог Правилника; обавља контролу исправности налога и других докумената; издаје потврде за чије издавање је овлашћен; води евиденције прописане упутствима и сачињава записник о повреди прописа и предузима друге мере; обавља послове претходне контроле и благајничке послове када је то потребно; прати, контролише и стара се о законитом раду експозитуре; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа који регулишу област буџетског система и платних услуга – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова; вештина комуникација – усмено.

XII Место рада: Бачка Топола, Маршала Тита бр. 48б

XIII Адреса на коју се подносе пријаве
: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

XIV Лица која су задужена за давање обавештења: Дарко Алемпијевић, тел: 011/3202-317 и Милица Недељковић, тел: 011/3202-320;

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Управе за трезор, у делу Конкурси,  http://www.trezor.gov.rs/Konkursi-cir.html

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 5. јуна 2017. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама или усмено након сваке завршене фазе поступка.

Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ

За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства финансија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага