ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 31.05.2017 Датум истека рока за пријављивање: 08.06.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 брoj: 112-4047/2017 oд 5. мaja 2017. гoдинe, Дирекција за железнице оглашава
 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:
 
Дирекција за железнице, Београд, Немањина 6.

II Радно место која се попуњава:

1. радно место за издавање дозвола и сертификата и надзор , у звању саветник, радни однос на неодређено време, у Сектору за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, Одсек за безбедност и интероперабилност железничког саобраћаја -  1 извршилац.

Опис послова: врши анализу достављене техничке документације и учествује у издавању дозвола и сертификата;   учествује у вршењу надзора над усаглашеношћу система за управљање безбедношћу железничких превозника и управљача инфраструктуре са прописаним захтевима након издавања сертификата о безбедности за превоз и сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром; учествује у вршењу надзора над усаглашеношћу чинилаца интероперабилности са основним условима; учествује у независном оцењивању правилне примене Заједничке безбедносне методе за процену и оцену ризика; учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује министарство надлежно за послове саобраћаја са међународним организацијама у којима је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; учествује у стручним редактурама међународних прописа из области железничког саобраћаја; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из  стручне области машинско инжењерство, или електротехничко и рачунарско инжењерство, или грађевинско инжењерство, или саобраћајно инжењерство-железнички одсек, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  најмање 3 године радног искуства у струци,  положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.


Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: 

•    Стручна знања из области познавања прописа који се односе на издавање дозвола и сертификата, система за управљање безбедношћу железничких превозника и управљача инфраструктуре и прописа о усаглашености са чиниоцима интероперабилности – усмено и то:
- познавање националних техничких прописа који се односе на структурне подсистеме;
- познавање процедура за оцену усаглашености елемената структурних подсистема и верификацију структурних подсистема;
- познавање процедура за издавање сертификата о усаглашености и сертификата о верификацији;
- познавање процедура  за издавање дозвола за коришћење структурних подсистема;
- познавање елемената система за управљање безбедношћу железничких превозника и управљача железничке инфраструктуре;
- познавање процедура за издавање сертификата о безбедности за превоз и сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром;
- познавање процедура за надзор над усаглашеношћу система за управљање безбедношћу железничких превозника и управљача инфраструктуре са прописаним захтевима након издавања сертификата о безбедности за превоз и сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром;
- познавање Заједничке безбедносне методе за процену и оцену ризика

•    познавање рада на рачунару (MS Office, Internet) -практичним радом на рачунару; 
•    вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 6.
 
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Дирекција за железнице, Немањина бр. 6, Београд, са назнаком „за јавни конкурс”.
 
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Коцић, телефон: 011/3618-216

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима у делу http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа; да основни суд односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 1. марта 2017. године,
а до именовања јавних бележника.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у општини или суду.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Дирекције за железнице, Немањина бр. 6, почев од 03. јула 2017. године са почетком у 9,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.
 
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.
 
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Дирекције за железнице:  www.raildir.gov.rs, интернет презентацији Службе за управљање кадровима:  www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови”.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.


ДИРЕКТОР

мр Петар Одоровић   

 

претрага