ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.06.2019 Датум оглашавања: 07.06.2017 Датум истека рока за пријављивање: 15.06.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, на основу члана 54. и члана 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 1. и 2, члана 20. ст. 1. и 2. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3666/2017 од 27. априла 2017. године, оглашава


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У КАНЦЕЛАРИЈИ САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА


I - Орган у коме се радно место попуњава:

Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Београд,
Немањина број: 22-26.

II - Радно место које се попуњава:

Радно место за послове са физичким и правним лицима у области заштите тајних података, у Одсеку за  заштиту тајних података и Централни регистар стрних тајних података, у звању саветник – 1 (један) извршилац.

Опис послова: Поступа по захтевима за издавање безбедносних сертификата за физичка и правна лица и издавања дозвола за страна лица; покреће поступке безбедносних провера према надлежним органима; израђује безбедносне сертификате, дозволе и потврде за физичка и правна лица за потребе рада са тајним подацима; води евиденције о издатим сертификатима, дозволама и потврдама за приступ националним и страним тајним подацима за физичка и правна лица; прати стање и обезбеђивање примене стандарда и прописа у области заштите тајних података; учествује у изради прописа који се односе на заштиту тајних података; утврђује испуњеност прописаних мера који се односе на организационе услове за чување тајних података; изводи обуке у овласти рада са тајним подацима; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од мајмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и  најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“; познавање рада на рачунару и знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
-познавање Закона о тајности података, Закона о општем управном поступку, Уредба о обрасцима безбедносних упитника, Уредба о садржини, облику и начину достављања сертификата за приступ тајним подацима, Уредба о садржини, облику и начину вођења евиденција за приступ тајним подацима, Уредба о  начину  и поступку означавања тајности података, односно докумената, Уредба о посебним мерама физичко-техничке заштите тајних податка, Уредба о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа, Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ и „ИНТЕРНО“ у Канцеларији Савета за националну безбедност и заштиту тајних података и Уредба о ближим критеријумима за одређивање степена тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“ и „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“ – усмено;
- познавање рада на рачунару, провераваће се практичним радом на рачунару;
- провера знања енглеског језика, провераваће се писмено (тест знања);
-вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно путем стандардизованих тестова;
- вештина комуникације и мотивација за рад провераваће се усмено.

III - Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

IV - Место рада: Београд, Немањина број 22-26.

V - Адреса на коју се подносе пријава: Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Београд, Немањина број. 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI.-Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Жељко Радивојевић и Драгана Анђелковић-Петрушић, контакт телефон 011/363-1837 и 011/361-6564.

VII - Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VIII - Рок за подношење пријава je осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

IX - Докази који се прилажу: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се конкурише; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство)

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке сама прибавити. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Наведене изјаве могуће је преузети на web-страници Службе за управљање кадровима, у секцији „Оглашени јавни конкурси“ http://suk.gov.rs/dotAsset/21531.doc

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од 6 месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада. Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подноси доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидат који поседује безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНАТАЈНА“, доставља доказ о поседовању сертификата.
Кандидат који не поседује безбедносни сертификат издат за податак и документ означен степеном тајности „ДРЖАВНАТАЈНА“, подлеже посебној безбедносној провери у складу са Законом о тајности података, само у случају прописаном чланом 31. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09).

X - Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера стручне оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 24. јула 2017. године, у просторијама Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, у Београду, Немањина број 22-26, и у просторијама Службе за управља-ње кадровима, Булевар Михаила Пупина број 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телефона или телеграма или е-mail адресе које су навели у својим пријавама.
НАПОМЕНА: Пријава уз коју нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општини или суду), као и неблаговремене, неразумљиве, недопуштене, непотпуне или нејасне пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на web страници Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података - www.nsa.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на web страници (порталу) е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.
* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага