ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.08.2019 Датум оглашавања: 07.06.2017 Датум истека рока за пријављивање: 15.06.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. и чл. 18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07– пречишћен текст и 109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ МЕСТА


I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место метролога за време, фреквенцију и дистрибуцију времена, звање саветник у Групи за време, фреквенцију и дистрибуцију времена, Сектор за развој метрологије –1извршилац.
Опис послова: Учествује у остваривању и одржавању еталонa Републике Србије времена и фреквенције и националнe временскe скалe УТЦ Дирекције и предусловима за њену дистрибуцију и контролу дистрибуције; учествује у обезбеђивању следивости тих еталона до међународног нивоа; учествује у обезбеђивању система дистрибуције времена; учествује у поређењима са међународним еталонима у оквиру кључних и додатних поређења и у пројектима и раду ЕURAMET и других регионалних организација; обавља еталонирања и испитивања мерила и учествује у измени прописа и процедура; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства или физичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару и знање једног од светских језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања из области времена, фреквенције и дистрибуције времена вршиће се практичним путем (симулација) и усмено, познавање Закона о метрологији („Службени гласник РСˮ, број 15/16) провераваће се усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање једног од светских језика - увидом у сертификат или неки други доказ, вештина комуникације – усмено.

2. Радно место метролога за притисак, звање саветник у Одсеку за масу, силу и притисак, Сектор за развој метрологије –1извршилац
Опис послова: Учествује у  одржавању и усавршавању еталона Републике Србије притиска; учествује у успостављању, примени и унапређењу метода еталонирања за преношење вредности јединица притиска и учествује у обезбеђивању њихове следивости до међународног нивоа; учествује у међулабораторијским поређењима са међународним еталонима и еталонима других држава; обавља еталонирања и испитивања и учествује у припреми прописа и процедура; обавља послове у вези са припремом могућности еталонирања и мерења за међусобно признавање у оквиру међународног аранжмана о узајамном признавању; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства,   математичке,  физичке, физичко-хемијске науке, организационе науке, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару и знање једног од светских језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања из области притиска и познавање Закона о метрологији („Службени гласник РСˮ, број 15/16) провераваће се писмено – тест знања и усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање једног од светских језика - увидом у сертификат или неки други доказ, вештина комуникације – усмено.


3. Радно место контролора за механичка мерила у звању референта у Одсеку за оверавање, Сектор за контролу и надзор - 1 изршилац
Опис послова: Обавља оверавање механичких мерила у службеним просторијама и ван службених просторија; проверава истоветност механичких мерила са одобреним типом мерила и извештава о евентуалним утврђеним неусклађеностима; учествује у вођењу евиденције и регистара оверених мерила; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Средња стручна спрема машинског или саобраћајног смера, најмање две године радног искуства у струци и положен државни стручни  испит.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о метрологији („Службени гласник РСˮ, број 15/16), Правилника о оверавању мерила („Службени гласник РСˮ, број 1/12), Правилника о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РСˮ, бр. 49/10 и 110/13) и Правилника о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају приликом оверавања мерила („Службени гласник РСˮ, бр. 57/11 и 77/13) провераваће се усмено, вештина комуникације – усмено.

4. Радно место метролога за оцењивање усаглашености  и сертификацију, звање саветник у Групи за сертификацију –1извршилац.
Опис послова: Учествује у примењивању, одржавању и унапређивању система сертификовања из надлежности Дирекције и спроводи оцењивање усаглашености мерила са прописаним захтевима за одређене врсте мерила; припрема одлуке о одобрењу типа мерила; учествује у сертификацији система менаџмента квалитетом и припрема сертификате и уверења о одобрењу типа за одређене врсте мерила; прати међународне и европске стандарде и прописе из ове области и у вези са тим израђује извештаје и информације; сарађује са другим органима, организацијама, привредним субјектима и јавним службама у вези са питањима из делокруга Групе; припрема податке и сачињава извештаје о издатим сертификатима и уверењима о одобрењу типа; учествује у изради прописа који се односе на захтеве за сертификацију; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства, технолошког инжењерства, физичке науке, физичкохемијске науке, организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и знање једног од светских језика.       
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о метрологији („Службени гласник РСˮ, број 15/16), Правилника о начину испитивања типа мерила за поједине врсте мерила („Службени гласник РСˮ, број 22/12) и Правилника о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РСˮ, бр. 49/10 и 110/13) провераваће се усмено, познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање једног од светских језика - увидом у сертификат или неки други доказ, вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Мике Аласа 14.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана објављивања у периодичном издању  огласа „Пословиˮ Националне службе за запошљавање.

VI Лица која су задужена за давање обавештења:
Вања Радојевић Милошевић, тел: 011/202-4432 и Соња Милојковић, тел: 011/202-4442.

VII Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству у којој треба назначити на које радно место се конкурише; копирана или очитана лична карта, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује сручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању једног од светских језика за радна места под бр. 1, 2. и 4.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код јавног бележника. Фотокопија докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбама чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, број 18/16), између осталог, прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб - страници Дирекције за мере и драгоцене метале, у делу: Конкурси http://www.dmdm.rs/cr/Kоnkursi.php. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештај на друго радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
НАПОМЕНЕ:
За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве  и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, или код јавног бележника, биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место уз навођење уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се почев од 22. јуна 2017. године у Београду, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или адресе које наведу у својим пријавама.

Овај оглас се објављује  на огласној табли и веб-страници Дирекције за мере и драгоцене метале www.dmdm.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

претрага