ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 07.06.2017 Датум истека рока за пријављивање: 15.06.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3888/2017 од 27. априла 2017. године, Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I. Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20.


II. Радна места која се попуњавају:
1. Радно место – инспектор, у звању самостални саветник у Одељењу за буџетску инспекцију – Сектор за контролу јавних средстава - 2 извршиоца.

Опис послова:  Врши контролу наменског и законитог коришћења буџетских    средстава код  директних и индиректних буџетских корисника; израђује записнике о извршеној контроли, доставља записник  контролисаном субјекту и израђује извештај о извршеној контроли; припрема контролу упознавањем са општим и специфичним      прописима и другим актима неопходним за обављање предметне контроле; разматра примедбе на записник о извршеној контроли, сачињава и доставља одговор на записник контролисаном кориснику буџетских средстава; израђује и подноси одговарајуће пријаве надлежним органима, израђује и доноси решења за отклањање утврђених незаконитости; прати извршење мера предложених у записницима о извршеној  контроли; комуницира са руководиоцима и државним службеницима  контролисаног буџетског корисника и сарађује са другим органима по предмету непосредне контроле; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о инспекцијском надзору и Закона о  буџетском систему (поглавље VII –  буџетска инспекција) – усмено;  знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (Microsoft Office, Internet); вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; вештине комуникације – усмено.
  
 2. Радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове рачуноводства, у звању самостални саветник у Групи за рачуноводство и ревизију – Сектор за финансијски систем –1 извршилац.
 
Опис послова: Припрема и дефинише нацрте закона и предлоге подзаконских прописа из области рачуноводства; израђује подзаконска акта за примену закона; пружа административно/стручну подршку и учествује у раду Националне комисије за рачуноводство и припрема прописе и друга акта за примену препорука и закључака ове комисије; прати нормативне делатности и измене у области МРС/МСФИ и МСФИ за МСП; учествује у раду Комисије за потврду превода МРС/МСФИ и МСФИ за МСП и  прати примену директива ЕУ, Међународних стандарда ревизије (МСР) и везаних међународних стандарда; припрема и израђује стручна мишљења у вези примене закона и подзаконских прописа из области рачуноводства и сачињава анализе и информације у вези примене прописа из рачуноводства и рачуноводствених стандарда; учествује у раду стручних тимова у јавним расправама у вези предлагања прописа из рачуноводства; прати савремена решења светске праксе из области рачуноводства у вези примене рачуноводствених стандарда и сарађује са Светском банком, ЕУ и другим међународним и домаћим стручним институцијама и државним органима у области рачуноводства; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (Microsoft Office, Internet).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о рачуноводству и Закона о ревизији – усмено; зњање енглеског језика – писмено, путем теста и усмено; знање рада на рачунару (Microsoft Office, Internet) – практичним радом на рачунару и вештине комуникације – усмено.

III Место рада: Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша број 20, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.

VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства финансија, на адреси www.mfin.gov.rs  у делу „Запошљавање-Конкурси“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку обавиће се почев од 6. јула 2017. године, од 8,30 часова у Палати ''Србија'', Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на web страници Министарства финансија: www.mfin.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

На wеб страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу, могу се упознати и са описом послова за наведена радно место.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага